Miljøkompetanse og miljøledelse som kvalifikasjonskrav

Hvordan du kan stille krav til miljøkompetanse eller miljøledelse som kvalifikasjonskrav.

Publisert: 17. sep 2018, Sist endret: 26. Mar 2019

Miljøkompetanse kan være et kvalifikasjonskrav

Du kan stille spesifikke krav til leverandørens tekniske og faglige kompetanse (deres egnethet) som miljøkompetanse eller miljøledelsestiltak som skal benyttes i gjennomføringen av kontrakten.  

Det kan for eksempel være relevant for anskaffelsen at leverandøren har en spesifikk formell miljøutdanning, konkret kompetanse i å minimere miljøbelastning eller erfaring med ivaretagelse av miljømål i tilsvarende miljøarbeider.

Det kan også være relevant for det som skal anskaffes at leverandøren har spesifikke krav og rutiner som skal følges for å sikre miljøvennlig gjennomføring av kontrakter. Eksempler på dette er krav og rutiner til minimering av miljøbelastningen, rutiner for energisparing eller mindre utslipp, rutiner for kvalitetssikring, rutiner for håndtering av farlig avfall, rutiner for å sikre at produktene ikke inneholder farlige stoffer (sikre sporbarhet).  

Kvalifikasjoner er kompetanse for å sikre at leverandøren er egnet til å kunne gjennomføres. Dersom det er få eller ingen leverandører som oppfyller de kvalifikasjonskravene du mener er nødvendig å stille, bør du vurdere å stille dem som kontraktskrav i stedet for ikke å ende opp med en mislykket konkurranse. Dette er relevant ved langvarige kontrakter og rammeavtaler.

Dokumentasjonskrav

Du må angi hvordan leverandørene skal dokumentere sine kvalifikasjoner, jf § 8-7 (3) og § 16-6. I § 16-6 (1) er det angitt at du kan kreve at leverandøren fremlegger en beskrivelse av miljøledelsestiltak som skal benyttes for gjennomføringen av kontrakten. Det kan bla være aktuelt med beskrivelse av tiltak og rutiner opprettet av bransjeorganisasjoner eller også 3. parts sertifiseringer.  Det du krever av dokumentasjonen skal stå i forhold til anskaffelens karakter, omfang, betydning og planlagt bruk.

Miljøledelsesstandard eller - system
Du kan også be om at leverandøren dokumenterer kvalifikasjonene med en attest utstedt av en uavhengig tredjepart. Du må her foreta en konkret vurdering om det er vanlig i bransjen å ha 3. parts sertifiseringer, om det er proporsjonalt å kreve slik sertifisering og hvilke andre typer dokumentasjoner som finnes i bransjen.

Det kan være lurt å åpne opp for flere måter å dokumentere miljøledelsestiltakene for å sikre god konkurranse og konkurransedyktige tilbud. Det viktigste er at tiltakene er ivaretatt og ikke måten det dokumenteres på.

Hvis du krever at leverandøren skal fremlegge 3. parts sertifiserte miljøledelsessystemer eller -standarder, skal du vise til

  • EMAS (som er EUs miljøledelsessystem) og/eller
  • ISO 14001:2015 (som er en internasjonal standard)og/eller
  • Miljøfyrtårn (som er formelt anerkjent av EU til å tilsvare EMAS med få unntak) og/eller
  • tilsvarende miljøledelsesstandarder basert på relevante europeiske eller internasjonale standarder fra akkrediterte organer.

Du plikter imidlertid å godta annen dokumentasjon av tilsvarende miljøledelsestiltak fra leverandørene dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen den fristen du har satt, se nærmere forskrift om offentlige anskaffelser § 8-7 (4) og §16-7.

Vær imidlertid oppmerksom på at visse bransjer som rengjøringstjenester, trykkeritjenster eller hotell- og konferansetjenester synliggjør og dokumenter sin miljøkompetanse på ulike måter. Noen virksomheter velger å serfisere seg ihht det 3. parts sertifiserte miljømerket Svanen, mens andre velger et 3.parts sertifisert miljøledelsessystem som EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Mens andre igjen kan dokumentere miljøledelsestiltak ved Green Key.

Du bør derfor alltid undersøke hva som er vanlig i den bransjen du mener er potensielle tilbydere slik at du ikke begrenser konkurransen ulovlig.

Se nærmere om dialog med markedet.

Eksempler

To eksempler der krav til miljøkompetanse kan være relevante:

  • Bygging i økologisk sensitive områder. Her kan du stille som kvalifikasjonskrav at leverandør har erfaring fra, og kunnskap om, bygging i slike områder. Kompetanse om lokalt naturmangfold, økosystemtjenester og tiltak for klimatilpasninger er relevant i denne sammenheng.

  • Renholdstjenester. Her kan du stille som kvalifikasjonskrav at leverandøren har opplæringsopplegg for de renholdere som skal utføre renholdet i din virksomhet i riktig bruk av vaskemetoder, dosering av vaskemidler og avfallshåndtering.

Hva er et miljøledelsessystem?

Et miljøledelsessystem består av en systematisk prosess eller metode som beskriver hvordan en virksomhet gjennomfører, leder, måler og kontinuerlig begrenser sin miljøpåvirkning for å sikre høy miljøstandard i virksomheten. Ansvaret for miljøledelsessystemet ligger hos toppledelsen i virksomheten. Miljøledelsessystemet inkluderer virksomhetens miljøpolicy, målsettinger, tiltak og rutiner med kontinuerlig forbedringstiltak.

Eksempler på 3. parts sertifiserte miljøledelsessystem er EMAS, ISO 14001 og Miljøfyrtårn.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*