Valg av prosedyre

Du må angi i anskaffelsesdokumentene hvilken prosedyre som gjelder for konkurransen. Valg av prosedyre har betydning for konkurranseresultatet.

Publisert: 08. Jan 2020, Sist endret: 10. sep 2020

Uansett hva du skal anskaffe, skal du avholde en konkurranse dersom kontraktsverdien er over kr 100.000 eks mva.

FOA regulerer flere typer prosedyrer; prosedyrer der alle som ser kunngjøringen kan delta (åpne prosedyrer), prosedyrer der du velger ut hvem du vil ha med deg videre (begrensede prosedyrer) og prosedyrer der leverandørene faller fra etter hvert. Les mer om de ulike prosedyrene. Hvilke prosedyrer du kan velge, er avhengig av kontraktens verdi, såkalte terskelverdier.

Hva slags ytelse skal du anskaffe?

Anskaffelsesregelverket opererer med 3 type ytelser; varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Deres anslåtte verdi vil ha ha betydning for hvilke deler av forskriften som kommer til anvendelse og hvilke prosedyrer du kan velge mellom. 

Noen ganger består ytelsene av en blanding av flere ytelser, feks varer og bygge og anleggsarbeider. Da skal anskaffelsen gå etter de regler som gjelder for den ytelsen som gjelder kontraktens hovedelement.

En sak fra Kofa kan illustrere dette:

Saken gjaldt Hamar kommunes anskaffelse om levering og montering av kinostoler og amfi. Spørsmålet i saken var om anskaffelsen gjaldt en varekontrakt fremfor en bygge- og anleggskontrakt. I så fall skulle den vært kunngjort i TED og gjennomført etter anskaffelsesforskriften del III og ikke del II.

KOFA slo fast at det var snakk om en blandet kontrakt siden det både var levering samt montering av kinostoler og bygging av amfiet. Spørsmålet ble da om det var vareelementet eller byggeelementet som var kontraktens hovedelement. KOFA var enig med innklagede i at byggingen av amfiet fremstod som kontraktens hovedytelse som følge av hvor omfattende dette fremstod i forhold til leveringen av kinostolene. Prisene for de forskjellige elementene varierte mellom tilbudene, men KOFA understreket at det var vurderingene forut for kunngjøringen som i utgangspunktet var avgjørende. Det var heller ikke holdepunkter for at ytelsene kunne skilles fra hverandre, og klagen førte derfor ikke frem.

Kontraktens anslåtte verdi og valg av prosedyre

Anskaffeler under nasjonal terskelverdi

For anskaffelser med en kontraktsverdi som er over kr 100.000 ekskl mva og under nasjonal terskelverdi (som i 2020 er på kr 1,3 mill ekskl mva), skal det avholdes en konkurranse. Dette utledes av det grunnleggende prinsippet om konkurranse, jf LOA § 4. Det er ingen spesiell prosedyre som er angitt, men det må være en konkurranse. Det er ikke nok å lete på nettet og så kontakte kun en leverandør.. Du vil som den store hovedregel få bedre betingelser enn det som angis på nettet dersom du kontakter flere og ber om tilbud.

Anskaffelse under EØS-terskelverdi

For anskaffelser som er under EØS-terskelverdi, men som er lik eller over nasjonal terskelverdi, kan du velge mellom åpen og begrenset tilbudskonkurranse. Disse anskaffelsene kunngjøres i Doffin. I disse prosedyrene er det anledning til å ha dialog med leverandørene og det skal du opplyse om i anskaffelsesdokumenten.   

KOFA 2020/296 kan illustrere det: Det følger av forskriften § 9-3 (3) at oppdragsgiver «skal i anskaffelsesdokumentene opplyse om han planlegger å ha dialog med leverandørene». Innklagede har erkjent at det skulle vært angitt i konkurransegrunnlaget at konkurransen var tenkt gjennomført uten dialog. Klagenemnda er enig i at den omstendighet at dette ikke ble gjort, utgjør et brudd på forskriften § 9-3 (3).

Anskaffelser over EØS-terskelverdi

For anskaffelsr med en kontraktsverdi som er over EØS-terskelverdien kan du velge mellom flere prosedyrer avhengig av at anskaffelsen oppfyller vilkårene. Du kan alltid velge åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Det er en konkurranseform der det ikke er lov til å forhandle. Dynamisk innkjøpsordning kan også være en egnet prosedyre der du skal anskaffe standardvarer, jf § 26-4 flg.

Du kan også velge konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog dersom det er hjemmel til det. jf §§ 13-1 - 13-4 og det er behov for å forhandle.

Det er også mulig å velge konkurranse om innovasjonspartnerskap dersom du skal anskaffe noe som ikke er på markedet ennå.

DFØ (tidligere Difi) har utarbeidet en prosedyrevelger som kan gi veiledning for valg av prosedyre, se nederst på siden.

 

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*