Markedsundersøkelse

Hvordan er konkurransesituasjonen? Kan markedet levere en løsning som møter vårt behov? Kartleggingen vil danne grunnlag for videre planlegging.

Publisert: 06. nov 2014, Sist endret: 30. okt 2018

Formålet med denne aktiviteten er å få en første oversikt om konkurransesituasjonen på mulige markeder og et grovt estimat på kostnadsbildet.

Footer inn her

Kartleggingen skal danne grunnlag for å beslutte om formålet skal dekkes ved en anskaffelse og for en senere analyse av konkurransesituasjonen. På dette stadiet i prosessen foretar du hovedsakelig undersøkelser uten å oppsøke leverandører (skrivebordsundersøkelse).

Selv om din virksomhet har hatt tilsvarende utfordringer tidligere, vil det høyst sannsynlig ha skjedd mye siden sist. Det kan være endringer i organisering av tjenesten, av organisasjonen, utvikling blant annet teknologisk og metodemessig, samt ny kunnskap og nye muligheter. Endringer som følge av regelverk eller pålegg vil også kunne medføre at ytelsen må gjennomføres på en annen måte.

Eksempler på spørsmål som bør kartlegges

 • Hvilke erfaring har virksomheten fra tidligere behovsdekning av tilsvarende utfordring/formål? (Statistikk, andre tilsvarende behovsdekninger/løste utfordringer?)
 • Hvilken erfaring har andre virksomheter med tilsvarende behov? Her kan Doffin være en egnet kilde for å finne virksomheter med tilsvarende behov.
 • Synes det som om markedet kan levere ytelser som møter det utfordringsbildet/formål/de behov dere har kartlagt?
 • Synes det som om markedet kan levere mer klimavennlige og mindre miljøbelastende ytelser?
 • Synes det som om det kan være risiko for brudd på lønns- og arbeidsforhold for denne type ytelser?
 • Synes det som om det er mange eller få leverandører? Dette vil kunne ha betydning for blant annet senere beslutning om delkontrakter for å sikre optimal konkurranse nå og på sikt.
 • Synes det som om det er store eller små leverandører? Også denne informasjon kan ha betydning for beslutning om delkontrakter.
 • Hvor finnes leverandørene, i Norge eller internasjonalt? Dette vil kunne ha betydning for senere beslutning om hvilket språk konkurransedokumentene bør utformes på. I tillegg kan produksjonsland ha betydning for om det bør stilles etiske og miljørelaterte krav. 
 • I anskaffelse av varer, tjenester, bygg og anlegg over EØS terskelverdier: Er leverandørene kjent med utfordringer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ved denne typen anskaffelse?
 • Hvordan er trendene? Synes det å være en utvikling på markedet? Kan det være helt andre markeder jeg bør sjekke?
 • Er det andre virksomheter som har relevant erfaring?
 • Hva er realistisk kostnadsnivå (grovt sett)?
 • Hvilken teknologisk modenhet antas det at leverandørene innehar og hvilke tiltak må eventuelt iverksettes?

Eksempler på kilder til markedsundersøkelser

 • Enkelt søk på Internett
 • Bruke nettverket sitt
 • Sosiale medier som LinkedIn, Facebook
 • Hva skjer i EU på området?
 • Messer og konferanser

Markedsundersøkelse er første steg i en mer omfattende dialog med markedet.

 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*