Prosjektering i byggeprosjekter

I prosjekteringsfasen legger du grunnlaget for utførelsen av bygget. Hvor mye som prosjekteres før det blir gjennomført konkurranse for entreprenør vil avhenge av valgt entrepriseform.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 21. nov 2018

I totalentrepriser

Overlater du detaljprosjekteringsansvaret til entreprenøren. Byggherren utvikler en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt et skisseprosjektmateriale som grunnlag for totalentreprisekonkurranser.

Utførelsesentrepriser

Er byggherrestyrte entrepriser. Dette innebærer at byggherren har ansvaret for prosjekteringen fra programmeringsfasen til og med detaljprosjekteringen for gjennomføringen av byggearbeidene. Utførelsesentrepriser har hovedformene delte entrepriser, hovedentreprise og generalentreprise.

Samspillentrepriser

Åpner for større grad av ansvars- og risikofordeling mellom alle partene i et bygge- eller anleggsprosjekt. I samspillentrepriser kontraheres som regel en såkalt samspillsgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende. Medlemmene i samspillgruppen har i fellesskap ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris.

Det er to hovedformer for samspillsentrepriser:

 • Samspill med incitament: Etter skisse-/forprosjektet utføres arbeidene som regningsarbeid, med avtalt fordeling dersom faktisk kostnad er mindre eller større enn avtalt målpris.
 • Samspill til totalentreprise: Etter skisse-/forprosjektet overtar samspillsgruppen ansvaret og det skrives totalentreprisekontrakt.

Utarbeidelse av dokumenter i prosjekteringsfasen

I prosjekteringsfasen blir følgende dokumenter normalt utarbeidet og ferdigstilt:

 • Grunnundersøkelser og tilstandsvurderinger
 • Planer (situasjons-, utomhus-, etasjeplaner med hovedelementer, takplaner)
 • Himlingsplaner
 • Fasader og snitt skjemategninger (rombehandling, dør- og vindusskjema, trappeskjema, skjema for gulvbelegg og fast innredning)
 • Skilting og oppmerkingsplaner
 • Belysningsplaner, signalanlegg
 • Planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).
 • Beskrivelser (arkitektonisk utforming, overordnet materialbruk, konstruksjonsprinsipp, brannkonsept, lyd/akustikk, energi- og miljøløsninger)
 • Universell utforming
 • Arealer, kostnader
 • Fremdriftsplan for videre prosess
 • Beskrivelser med mengdefortegnelser basert på NS 3420, eller prosesskoden. I totalentrepriser burde funksjonsbeskrivelser ligge til grunn.

Footer inn her

  Er det laget bygningsinformasjonsmodeller (BIM), er det viktig å videreutvikle modellene i alle prosjekteringsfasene. Det er flere fordeler med å utvikle en BIM-modell. Blant annet vil feil kunne avdekkes, modellen kan effektivisere arbeidet på byggeplassen og kan brukes videre i driftsfasen.

  Andre tema

  Livssykluskostnader i prosjektering (LCC)

  En viktig del av prosjekterinsprosessen er beslutningstagernes diskusjon av forskjellige alternativer og konsekvensen for årskostnadene. Byggherren må følge opp egne krav til LCC-beregninger. Det er imidlertid også viktig å stille kritiske spørsmål til LCC-beregningen som leveres.

  Følgende forhold har størst påvirkning på årskostnadene:

  • Arealeffektivitet
  • Fasadevalg
  • Bygningsform
  • Driftstid
  • Energieffektivitet
  • Fuktsikring og holdbarhet
  • Kompleksitet av tekniske anlegg
  • Renholdsvennlighet

  Les mer om livsykluskostnader i bygg og anleggprosjekter på våre temasider

  Veiledende kunngjøring for prosjekter over EØS terskelverdi?

  I prosjekteringen bør du vurdere om entreprenørkonkurransen skal kunngjøres som en veiledende kunngjøring på forhånd.

  Hensikten med veiledende kunngjøring er å varsle markedet om at det snart kommer en konkurranse, og det gir mulighet til å korte ned på tidsfristene for gjennomføring av konkurransen. Her er det krav til minimumsfrister i anskaffelsesforskriften.

  Fant du det du lette etter?

  Fant du det du lette etter?
  *