Forprosjekt i byggeprosjekter

Du skal videreutvikle funksjonell og fysisk struktur fra skisseprosjektet. Brukerkrav og tekniske krav må være på et tilstrekkelig detaljert nivå til at omfang, budsjett og kvaliteter kan defineres.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 02. Mai 2019

Huskeliste

 • Sikre god oppfølging av prosjekteringen. Engasjer gjerne en egen prosjekteringsleder.
 • Sikre tverrfaglig kontroll av det prosjekterte materialet underveis i prosessen.
 • Be om løpende rapportering fra arkitekter og rådgivere på hva som er utført av dokumentlevering og ytelser.   
 • Kontroller at det leverte materialet oppfyller krav i ytelsesbeskrivelser og kvalitetsplaner.
 • Sørg for at mål og krav til samfunnsansvar blir tatt hensyn til i prosjekteringen.

  Vanlige aktiviteter

  Med basis i skisseprosjektet skal oppdragsgiver ferdigstille og kvalitetssikre tegninger og beskrivelser. Du skal lage brukerkrav og tekniske krav. Disse kravene må være på et slikt detaljnivå at omfang, kvaliteter og budsjett kan bli definert. Det vanlige er at alle dokumenter defineres ned på to- sifret nivå i henhold til bygningsdelstabellen.

  De fleste forprosjekter skal godkjennes i et arbeidsmiljøutvalg (AMU), og da må løsningene være forankret hos brukerne. Ettersom brukerne nå får bedre og mer detaljerte tegninger å forholde seg til, vil brukermedvirkningen kunne bli mer reell. Det bør derfor arrangeres møter med representanter for brukerne på dette stadiet.

  LCC i forprosjekt

  Før alle valg av bygningssystemer, bygningsdeler og materialer bør det gjennomføres en LCC-beregning. Det bør gjøres en vurdering både av den enkeltstående bygningsdelen og en vurdering av hvordan valget påvirker prosjektet som helhet.

  LCC-beregningene vil ikke lenger være basert på nøkkeltall på kvadratmeternivå, men i større grad avhenge av de bygningsdeler og –komponenter som velges. Hver bygningsdel/ -komponent har en gitt levetid og det er ofte krav om jevnlige servicer iht. gjeldende lovverk. Dette gir variasjoner i FDVU-kostnadene og nødvendiggjør følgelig at man går bort fra beregninger per kvadratmeter.

  Et eksempel kan være valg og utforming av ventilasjonssystem. En optimering av ventilasjonssystemet kan for eksempel være å øke etasjehøydene noe og sikre færrest mulig vinkler på ventilasjonskanalene for å maksimere ytelsen. Samtidig vil økte etasjehøyder øke bygningsvolumet og følgelig investeringskostnadene for bygget totalt. Det kan også gi konflikter med reguleringsplaner med maksimale byggehøyder. For høye bygg kan en økning av etasjehøyden gjøre at man må redusere bygget med en eller flere etasjer, noe som gir lavere arealeffektivitet. For bygg på få etasjer vil økt etasjehøyde ikke være et alternativ om det kommer i konflikt med byggehøyder i reguleringsplanen. En separat LCC-beregning for en gitt ventilasjonsløsning kan vise at løsning x er mest lønnsom, mens når løsningen ses i sammenheng med øvrige løsninger kan løsning y være mest lønnsom.

  Renhold er den største enkeltposten i fremtidige FDVU-kostnader. Det å sikre renholdsvennlige løsninger, som mange nok og store nok renholdssentraler for lagring av renholdsmaskiner og renholdsmateriell, korridorbredder som muliggjør maskinelt renhold, vegghengte toaletter, enhetlig gulvbelegg og renholdsvennlige overflater, vil ha stor betydning for renholdskostnadene. Beslutninger som påvirker renholdseffektiviteten, som bredde på korridorer og plassering av renholdssentraler, tas ofte tidlig i forprosjekt. Også materialvalg gjøres til dels i forprosjekt, enten gjennom funksjonsbeskrivelser eller detaljbeskrivelser. Løsninger for effektivt renhold bør følgelig være et oppfølgingspunkt gjennom hele forprosjektet.

  Aktuelle LCC-vurderinger i skisse- og forprosjektet er vist i film 4, 5, 6 og 7 i Difis basiskurs om LCC. Hvem som gjennomfører vurderingene avhenger av gjennomføringsmodell. Leverandør vil normalt være ansvarlig for disse vurderingene med OPS, design/ pris med driftsansvar og samspill. Avhengig av hvor detaljert grunnlag entreprenør kontraheres på i hhv. totalentreprise og byggherrestyrte entrepriser vil det variere om det er byggherre, med rådgivere, eller entreprenør som er ansvarlig for disse vurderingene. I utgangspunktet anbefales det at entreprenør kontraheres basert på funksjonskrav slik at entreprenør kan gi sine forslag til optimale løsninger for bygningsdeler, -systemer og materialvalg.

  Det kan også være LCC-krav i sertifiseringsordninger.

  Miljøhensyn

  I forprosjektet skal du beskrive konkrete løsninger for å nå mål og krav innenfor miljøområdet. Blant annet bør følgende beskrives:

  • Arealeffektivitet og fleksibilitet.
  • Materialvalg og deres miljøeffekter.
  • Fasadeløsninger.
  • Krav til bygningsfysiske løsninger.
  • Endelig valg av energikilde dersom dette ikke allerede er fastsatt.
  • Tekniske løsninger som ventilasjon, kjøling, belysning, styringssystemer mv.

  Kontroll av prosjektert materiale

  Prinsippet er at jo bedre prosjekteringsgrunnlaget er, jo bedre sikres en effektiv gjennomføring av detaljprosjektet. Et godt gjennomarbeidet forprosjekt vil også forebygge uforutsette omprosjekteringer, og minske faren for overskridelser senere i prosjektet.

  Det er derfor meget viktig å følge opp prosjekteringen. For å sikre best mulig resultat engasjerer mange byggherrer en egen prosjekteringsleder til prosjekteringsgruppen, som er uavhengig av gruppelederen.

  Det bør sikres en tverrfaglig kontroll av prosjektert materiale. Uavhengig kontroll av en tredjepart anbefales.

  Sluttresultat: Fremleggelse for politisk behandling

  Et forprosjekt legges gjerne fram for politisk behandling med forslag til vedtak.

  Beslutning om videreføring av et prosjekt vil som regel innebære at det også blir gitt klarsignal for innsending av søknad om rammetillatelse. Da kan detaljprosjekteringen foregå parallelt med saksbehandling hos plan- og bygningsmyndighetene i kommunen.

  Hjelp oss å bli bedre

  Fant du det du lette etter?

  Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

  Hjelp oss å bli bedre
  *