Forprosjekt i byggeprosjekter

Du skal videreutvikle funksjonell og fysisk struktur fra skisseprosjektet. Brukerkrav og tekniske krav må være på et tilstrekkelig detaljert nivå til at omfang, budsjett og kvaliteter kan defineres.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 21. nov 2018

Huskeliste

 • Sikre god oppfølging av prosjekteringen. Engasjer gjerne en egen prosjekteringsleder.
 • Sikre tverrfaglig kontroll av det prosjekterte materialet underveis i prosessen.
 • Be om løpende rapportering fra arkitekter og rådgivere på hva som er utført av dokumentlevering og ytelser.   
 • Kontroller at det leverte materialet oppfyller krav i ytelsesbeskrivelser og kvalitetsplaner.
 • Sørg for at mål og krav til samfunnsansvar blir tatt hensyn til i prosjekteringen.

  Vanlige aktiviteter

  Med basis i skisseprosjektet skal oppdragsgiver ferdigstille og kvalitetssikre tegninger og beskrivelser. Du skal lage brukerkrav og tekniske krav. Disse kravene må være på et slikt detaljnivå at omfang, kvaliteter og budsjett kan bli definert. Det vanlige er at alle dokumenter defineres ned på to- sifret nivå i henhold til bygningsdelstabellen.

  De fleste forprosjekter skal godkjennes i et arbeidsmiljøutvalg (AMU), og da må løsningene være forankret hos brukerne. Ettersom brukerne nå får bedre og mer detaljerte tegninger å forholde seg til, vil brukermedvirkningen kunne bli mer reell. Det bør derfor arrangeres møter med representanter for brukerne på dette stadiet.

  Miljøhensyn

  I forprosjektet skal du beskrive konkrete løsninger for å nå mål og krav innenfor miljøområdet. Blant annet bør følgende beskrives:

  • Arealeffektivitet og fleksibilitet.
  • Materialvalg og deres miljøeffekter.
  • Fasadeløsninger.
  • Krav til bygningsfysiske løsninger.
  • Endelig valg av energikilde dersom dette ikke allerede er fastsatt.
  • Tekniske løsninger som ventilasjon, kjøling, belysning, styringssystemer mv.

  Kontroll av prosjektert materiale

  Prinsippet er at jo bedre prosjekteringsgrunnlaget er, jo bedre sikres en effektiv gjennomføring av detaljprosjektet. Et godt gjennomarbeidet forprosjekt vil også forebygge uforutsette omprosjekteringer, og minske faren for overskridelser senere i prosjektet.

  Det er derfor meget viktig å følge opp prosjekteringen. For å sikre best mulig resultat engasjerer mange byggherrer en egen prosjekteringsleder til prosjekteringsgruppen, som er uavhengig av gruppelederen.

  Det bør sikres en tverrfaglig kontroll av prosjektert materiale. Uavhengig kontroll av en tredjepart anbefales.

  Sluttresultat: Fremleggelse for politisk behandling

  Et forprosjekt legges gjerne fram for politisk behandling med forslag til vedtak.

  Beslutning om videreføring av et prosjekt vil som regel innebære at det også blir gitt klarsignal for innsending av søknad om rammetillatelse. Da kan detaljprosjekteringen foregå parallelt med saksbehandling hos plan- og bygningsmyndighetene i kommunen.

  Fant du det du lette etter?

  Fant du det du lette etter?
  *