Skisseprosjekt i byggeprosjekter

I skisseprosjektet lager du de første beregningene og tegningene som realiserer prosjektprogrammet, og legger dermed grunnlaget for arkitektur og design.

Publisert: 26. sep 2013, Sist endret: 21. nov 2018

Huskeliste

 • Gjør grunnundersøkelser og tilstandsvurderinger hvis det ikke ble gjort i tidligfasen.
 • Lag en kvalitetsplan for prosjektet.
 • Lag livssykluskostnadskalkyler for prosjektet.
 • Foreta løpende kvalitetskontroll av levert materiale.
 • Sikre god oppfølging av prosjekteringen, engasjer gjerne en prosjekteringsleder.
 • Sikre at innholdet i skisseprosjektmaterialet er forstått av brukerne.
 • Vurder om skisseprosjektet skal legges frem for politisk behandling.
 • Vurder om det skal sendes inn søknad om rammetillatelse.

Involvering

For å forankre planene i kommunestyret bør du nå avholde en forhåndskonferanse med kommunen.

Ha brukermøter for å engasjere brukerne. Et alternativ er også at brukerne deltar i prosjekteringsmøtene. Da får brukerne lagt fram sine synspunkter på et tidlig stadium i prosjekteringen.

Alternative løsninger og LCC

I skisseprosjektet utvikler du tekniske krav på overordnet nivå og tilhørende kostnadsoverslag basert på erfaringer. For å sikre valgmuligheter i beslutningsprosessen er det vanlig å utvikle alternative løsninger med tilhørende kostnadsoverslag. Velg en av løsningene for videre bearbeiding.

For å finne ut hvordan miljømålene i prosjektet skal oppfylles bør du foreta alternativvurderinger. En livssyklusanalyse vil kunne gi god hjelp, blant annet for å sammenligne totale kostnader (investerings-, drifts- og avhendingskostnader) for ulike løsninger.

Plan for kontraktsoppfølging

Vi anbefaler å ha en plan for å følge opp kontrakten med rådgiverne i skisseprosjektet. Kvalitetsplanen er et verktøy som inneholder en beskrivelse av:

 • Kvalitetsmål og -krav.
 • Planlagte tiltak for å nå målene og tilfredsstille kravene.
 • Hvem som er ansvarlig for disse tiltakene.
 • Når i prosessen tiltakene skal utføres.
 • Kontroll av resultat og måloppnåelse ved ferdigstilt prosjekt.

Kvalitetsplanen bør også inneholde egne punkter om miljø for å sikre at alle fag implementerer kontraktens mål og krav for miljø i tekst og skisseløsninger. Miljø kan gjerne settes som et eget punkt på agendaen på prosjekteringsmøter.

Igangsettelsestillatelse og rammetillatelse

Det er mulig å søke om rammetillatelse for hele prosjektet. Rammetillatelsen skal på skisseprosjektstadiet angi de ytre rammene for prosjektet. All prosjektering og alle ansvarlige foretak trenger ikke være avklart før det søkes om rammetillatelse.

Når rammetillatelse er gitt og et fagområde er ferdig prosjektert, kan det søkes om igangsettelsestillatelse for det enkelte fagområdet.

Denne fremgangsmåten sørger for fleksibilitet og kontinuitet i prosjektet. Dersom du søker om rammetillatelse på skisseprosjektstadiet, bør du informere om dette i tilbudsforespørselen.

Totalentreprise

I totalentrepriser er det vanlig å kunngjøre konkurranse for entreprenør med skisseprosjektet som grunnlag. Noen byggherrer utarbeider også forprosjekt før konkurransen for entreprenør kunngjøres. Motivet for dette kan være å gi mer detaljerte føringer for entreprenøren.

Vi anbefaler å kunngjøre konkurranse for totalentreprenør basert på skisseprosjektet og ytelse- og funksjonsbeskrivelse. Dette er i tråd med intensjonen i totalentrepriser, der byggherren stiller funksjonskrav, mens detaljering og design av tekniske løsninger overlates til entreprenørene. 

Skisseprosjekt og funksjonsbeskrivelse skal som regel godkjennes politisk før prosjektet kan videreføres.

Utførelsesentreprise

Videreføring av skisseprosjektet til forprosjekt i utførelsesentrepriser forutsetter at byggherren har tatt stilling til hvilke alternativer som skal utredes. De fleste byggherrer vil stå for dette beslutningspunktet selv, men enkelte kan ønske å foreta en tredjepartskontroll av skisseprosjektet.

Samspillsentrepriser

Samspill til målsumskontrakt

I samspillsentrepriser til målsumskontrakt blir det sammen med skisseprosjektet utarbeidet en målpris for prosjektet. Målprisen er den beregnede totalkostnaden partene har blitt enige om og som partene skal styre mot.

Målprisen består av følgende elementer:

 • Selvkost
 • Uforutsette kostnader/risiko
 • Reklamasjonsavsetning
 • Påslag

Det er viktig at partene har felles forståelse av innholdet i de ulike elementene i målprisen og er enige om hva som regulerer den. Felles forståelse skaper klarhet og forutsigbarhet og forebygger tvister.

Samspill til totalentreprise

I samspill til totalentreprise overtar samspillsgruppen prosjektet når skisse-/forprosjektet er ferdig. Videre arbeider reguleres i en totalentreprisekontrakt.

Videreføring av prosjektet?

I samspillsentrepriser settes det normalt opp en frigjøringsklausul for byggherren i prosjekteringsfasen. Det betyr at byggherren når som helst i løpet av prosjekteringen kan velge å avbryte samarbeidet mot å betale påløpte kostnader.

Det mest vanlige er at byggherren ønsker å gå videre med entreprenøren basert på utarbeidet prosjektgrunnlag og omforent målpris. En beslutning om å gå videre må nedfelles skriftlig i et referat eller en avtale. Dette dokumentet marker overgangen fra prosjekteringsfase til utførelsesfase.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*