Bearbeiding av valgt konsept

Når det foreligger et program for bygge- eller anleggsarbeidene må du ta flere strategiske valg, som det å avgjøre hvilken gjennomføringsmodell du vil bruke i prosjektet. Mer om de strategiske valgene finner du her.

Publisert: 18. okt 2018, Sist endret: 06. Feb 2019

I bearbeidingen av valgt konsept legger du planer og strategier for hvordan prosjektet kan realiseres på best mulig måte.

Footer inn her

Vurdering av gjennomføringsmodell

De vanligste entreprisemodellene er:

Utførelsesentrepriser 

I utførelsesentrepriser har byggherren ansvaret for all prosjektering, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt ering. Materialet fra detaljprosjektet danner grunnlag for gjennomføring av entreprisekonkurranser.

Mer om detaljprosjektering​​

Totalentrepriser

I totalentrepriser har entreprenøren ansvar for detaljprosjekteringen. Byggherren lager en funksjonsbeskrivelse for de viktigste forholdene ved prosjektet, samt et skisseprosjektmateriale som grunnlag for gjennomføring av totalentreprisekonkurransen. Innledende prosjektering med program og konseptutredning og skisseprosjekt utføres som regel av en prosjektgruppe byggherren kan vurdere å tiltransportere til valgt entreprenør.

Samspillsentrepriser

I samspillsentrepriser kontraheres en såkalt samspillgruppe bestående av de viktigste prosjekterende og utførende aktørene. Samspillgruppen har i samarbeid ansvaret for prosjekteringen frem mot en omforent målpris  eller fastpris.

OPS offentlig privat samarbeid

OPS er et samarbeid mellom offentlige og private aktører. Det private OPS-selskapet har byggherrerollen, utfører prosjektering og tar ansvar for bygging, finansiering, drift og vedlikehold i en definert periode. Mer informasjon om tidligfasevurderinger OPS.

Difi har utarbeidet en entrepriseveileder som hjelper deg til å vurdere hvilken gjennomføringsmodell som er riktig for ditt byggeprosjekt.

Prestasjonsinnkjøp, eller Best Value Procurement (BVP), er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. Les mer om dette under Bygg- anlegg og eiendom.

Vurdering av markedet

Vurdering av markedet er sentralt i vurderingen av gjennomføringsmodell

Dialog med markedet

Dialog med markedet i tidligfase er viktig i vurderingen av gjennomføringsmodell, tidspunkt for igangsettelse, anskaffelsesmetode og ikke minst hvilken kompetanse markedet har. Dette er viktig i kartleggingen av nye løsninger. 

Hvordan planlegge for å få med nye løsninger?

Når det er identifisert et behov for nye løsninger som dere vil utfordre leverandørmarkedet på, behandles dette gjennom de ulike delene av program- og konseptutviklingen, for eksempel: 

 • Funksjons-/areal-/romprogram
 • Utfordringer / nye behov knyttet til energi-/miljømål.
 • Utfordringer / nye behov knyttet til brukerfunksjoner i plan- og arealløsninger.
 • Teknisk program
 • Utfordringer / nye behov / ny funksjonalitet knyttet til tekniske systemer; eksempelvis felles brukergrensesnitt eller integrasjon av tekniske systemer.
 • Gjennomføringsprosessen
 • Valg av gjennomføringsmodell; Valg av gjennomføringsmodell har stor betydning for muligheter til nytenking og innovasjon.
 • Prosjektleder må sørge for at mål knyttet til nytenking / innovasjon beskrives på en tydelig måte for leverandørene.

Footer inn her

  Kontraktstrategi

  En kontraktstrategi er en helhetlig plan og beslutningsgrunnlag for hvordan en eller flere konkrete anskaffelser skal gjennomføres, følges opp og evalueres. Strategien skal bidra til riktig kompetanse og involvering, prosjektaktiviteter og framdrift, samt viktige kriterier og målsetninger for å få en best mulig anskaffelsesprosess. 
  Riktige anskaffelsesstrategiske- og kontraktsmessige valg i et bygg- og anleggsprosjekt forutsetter kompetanse til å blant annet vurdere:

  • Hvilket verifisert behov skal dekkes?
  • Prosjektets målsetninger og kritiske begrensninger
  • Nøkkelaktiviteter og leveranser gjennom hele prosjektet - framdriftsplan, hvilke ressurser er nødvendige og hvem har ansvar for nøkkelaktivitetene?
  • Risikoer som opptrer på ulike faser i prosjektet og hvordan disse best kan håndteres
  • Tilgjengelige muligheter i valg av konkurransestrategi og kontrakter
  • Anskaffelses- og annet relevant regelverk

  Footer inn her

   Difi har utarbeidet en egen kontraktstrategimal for offentlige byggherrer som ikke har dette på plass eller som ønsker et referansedokument å rådføre seg med, med lenker til ytterligere informasjon på www.anskaffelser.no. Malen vil være relevant for aktiviteter gjennom hele prosessen fram til konkurransen er gjennomført og når og hvorvidt de ulike aktivitetene er relevante avhenger av prosjektets gjennomføringsmodell.

   Sluttresultat for steget: Godkjenning av program og konseptutredning

   Program og konseptutredningen skal som regel godkjennes gjennom ledelsesgodkjenning eller politisk behandling. Dette kan godkjennes med eller uten endringer, og beslutningen legger rammen for prosjektet.

   Hjelp oss å bli bedre

   Fant du det du lette etter?

   Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

   Hjelp oss å bli bedre
   *