Innovasjonsprosess og kjøp av vare/tjeneste

Et innovasjonspartnerskap kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i en og samme kontrakt.

Publisert: 20. Apr 2018, Sist endret: 06. Feb 2019

Når du skal i gang med et innovasjonspartnerskap gjennomfører du en konkurranse hvor du først velger leverandør(er). Deretter kan du inngå ett eller flere partnerskap med valgte leverandører. Innovasjonsprosessen skal være oppdelt i faser. For hver fase skal det være definert ett eller flere delmål.

Kontrakten bør ta høyde for at oppdragsgiver kan avslutte innovasjonspartnerskapet dersom leverandøren ikke oppnår delmålene, eller prosjektkostnadene ikke står i forhold til den endelige løsningen. Kritieriene og vilkårene for å oppnå et delmål må derfor være beskrevet i kontrakten.  

modell for gjennomføring av utviklingsfasen ved innovasjonspartnerskap
 
 

Om utviklingskostnadene underveis blir mye høyere enn forutsatt slik at verdien av den endelige løsningen ikke står i forhold til utviklingskostnadene, bør du avslutte innovasjonspartnerskapet så raskt som mulig.

I Difis avtale om innovasjonspartnerskap er fasene som følger:

  • Fase 1: Utvikling i form av delleveranser
  • Fase 2: Partners utrbeidelse og test av endelig prototype
  • Fase 3: Oppdragsgivers test og godkjenning av løsningen 

I et utviklingsprosjekt som følger standardkontrakten vil utviklingsløpet brytes ned i ulike delleveranser. Dette skal skje med utgangspunkt i behovsbeskrivelsen og Partners løsningsbeskrivelse.

Fase 1 har følgende trinn:

  1. Oppdragsgiver og Partner utarbeider en detaljplan for delleveransen, setter mål for delleveransen og avtaler hvordan det skal verifiseres at målene for delleveransen er oppfylt.
  2. Partner utvikler løsningsdesign i samarbeid med Oppdragsgiver
  3. Partner utvikler prototype
  4. Oppdragsgiver og Partner gjennomfører brukertesting eller verifiserer på annen måte at prototypen oppfyller delmålene for delprosessen.

Kontrakten legger opp til at utviklingstrinnene i fase 1 gjentas det antall ganger som er nødvendig for å komme frem til en løsning som tilfredsstiller behovsbeskrivelsen. Når målene for samtlige delleveranser er nådd, går prosjektet videre i fase 2 der Partner utarbeider en endelig prototype. Utviklingsprosjektet avsluttes med Oppdragsgivers akseptansetest i fase 3.

modell for faseinndeling i kontraktsmalen for innovasjonspartnerskap
 
 

Innkjøp

Hvordan selve innkjøpet skal foretas er noe som avtales i forhandlingsfasen. Innkjøpet kan reguleres på flere måter og må fremgå av utlysningen. Det kan enten være som opsjon, kjøpsforpliktelse eller en blanding av disse. 

I et innovasjonspartnerskap kan oppdragsgiver kjøpe de utviklede varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene når de:

  • oppfyller de avtalte ytelsesmålene og
  • ikke overstiger de avtalte maksimumskostnadene.    

Prissetting av utviklet løsning

Maksimumskostnadene setter rammene for endelig pris på den utviklede løsningen. Maksimumskostnadene kan defineres på forhånd av oppdragsgiver. Det er også mulig å be leverandørene om å angi nivå på maksimumskostnad i sitt tilbud. Hvis leverandørene definerer en maksimumskostnad bør dette inngå som et element i forhandlingene.

Siden det er slik at det ved inngåelsen av innovasjonspartnerskapet ofte ikke er kjent hva som skal utvikles, vil det i praksis være vanskelig å definere en pris på den endelige løsningen. Det er derfor mulig å definere den endelige kjøpsprisen etter gjennomført utvikling. En forutsetning for å definere endelig pris og prismodell etter utviklingsløpet, er at leverandørene ikke har konkurrert på endelig pris (dvs. endelig pris har ikke vært et tildelingskriterium). 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*