Statlige virksomheter tildelt Egencia

Følgende virksomheter har fått tildelt Egencia Norway AS som leverandør av Fellesavtalen for reisebyråtjenester.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 22. okt 2018
VirksomhetsnavnOrg nr
Arbeids- og sosialdepartementet983887457
Arbeids- og velferdsetaten889640782
Arbeidsretten971525681
Arkivverket961181399
Barne- og likestillingsdepartementet972417793
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet986128433
Barneombudet971527765
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino971578807
Den Norske Opera og Ballett920201598
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)974761424
Direktoratet for arbeidstilsynet974761211
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)919477822
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for svalbard974760282
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)974760983
Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD971277882
Diskrimineringsnemnda988681954
Finansdepartementet972417807
Forbrukerrådet871033382
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)989628011
Forsvarets forskningsinstitutt970963340
Forsvarsbygg975950662
Forsvarsdepartementet972417823
Fredskorpset981965132
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder974762994
Fylkesmannen i Finnmark967311014
Fylkesmannen i Hedmark974761645
Fylkesmannen i Hordaland974760665
Fylkesmannen i Nordland974764687
Fylkesmannen i Oppland970350934
Fylkesmannen i Rogaland974763230
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane974763907
Fylkesmannen i Telemark974762684
Fylkesmannen i Troms974772124
Fylkesmannen i Vestfold974762501
Helse- og omsorgsdepartementet983887406
Hovedredningssentralen Nord-Norge971390425
Hovedredningssentralen Sør-Norge971513756
Høgskolen i Innlandet918108467
Høgskolen i Molde971555483
Høgskolen i Østfold971567376
Høgskulen i Volda974809672
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)987879696
Justervesenet874761192
Justis- og beredskapsdepartementet972417831
Klagenemndssekretariatet918195548
Klima- og miljødepartementet972417882
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker985847215
Kommunal- og moderniseringsdepartementet972417858
Kompetanse Norge974788985
Konkurransetilsynet974761246
Kontoret for voldsoffererstatning986187243
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)911830868
Kulturdepartementet972417866
Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge974761114
Kunnskapsdepartementet872417842
Kunst i offentlige rom974778998
Landbruks- og matdepartementet972417874
Longyearbyen Lokalstyret984047851
Luftfartstilsynet981105516
Medietilsynet974760886
Meteorologisk institutt971274042
Miljødirektoratet999601391
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet974446871
Nasjonal sikkerhetsmyndighet985165262
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)985042667
Nord universitet970940243
Norges vassdrags- og energidirektorat970205039
Norsk Akkreditering986028307
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)988983837
Norsk Kulturminnefond985980101
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek970145567
Norsk Polarinstitutt971022264
Norsk Romsenter886028482
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)970955992
Nærings- og fiskeridepartementet912660680
Olje- og energidepartementet977161630
Oljedirektoratet870917732
OsloMet - storbyuniversitetet997058925
Petroleumstilsynet986174613
Politi- og lensmannsetaten915429785
Regjeringsadvokaten974761378
Riksadvokatembetet971524758
Riksantikvaren974760819
Riksrevisjonen974760843
Riksteateret974907550
Sameskolen for Midt-Norge974764814
Samferdselsdepartementet972417904
Sekretariatet for konfliktrådene986074465
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget985211132
Sjøfartsdirektoratet974761262
Skatteetaten974761076
Spesialenheten for politisaker987248890
Språkrådet971527404
Statens arbeidsmiljøinstitutt874761222
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (VEA)870961642
Statens havarikommisjon for transport (SHT)881143712
Statens jernbanetilsyn979363974
Statens kartverk971040238
Statens sivilrettsforvaltning986186999
Statens vegvesen971032081
Statistisk sentralbyrå971526920
Statsministerens kontor972417777
Sysselmannen på Svalbard971456523
Trygderetten974761084
Universitetet i Oslo971035854
Universitetet i Sørøst-Norge911770709
Universitetet i Stavanger971564679
Utdanningsdirektoratet970018131
Utenriksdepartementet972417920
Utlendingsdirektoratet974760746
Utlendingsnemnda982019095
Valgdirektoratet916132727

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*