Minikonkurranser ved Statlig fellesavtale for internrevisjonsbistand

Her finner du mal og veiledning for minikonkurransegrunnlag ved avrop på Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 19. Feb 2021

Fellesavtale på internrevisjonsbistand danner rammeverket for avropene. Fellesavtalen inneholder tilbudt internrevisjonsmetodikk, kompetanse på kjernepersonell, makspriser mv. Dette er allerede evaluert ved inngåelse av rammeavtalen og du trenger derfor ikke å evaluere leverandørene på dette. Bruk de tildelingskriteriene som er egnet til å gi din virksomhet den beste behovsdekningen.

Reglene for hvordan avrop skal gjennomføres fremgår også av fellesavtalen, jf. «Bilag 4 – Prosedyre og avtalevilkår for avrop»

Vi registrerer at det er noen misforståelser vedrørende Konsulentkategori 4 – kompetanse på økonomi- og regnskapsrevisjon. Vi ser derfor behov for å klargjøre at finansiell revisjon ligger utenfor fellesavtalen. 

Det er "finansiell revisjon" dersom:

 • oppdraget går ut på revisjon i henhold til revisjonsstandarder som ikke internrevisjonsstandarder 
 • og/eller dere har behov for at utøvende resurs skal være statsautorisert revisor 
 • og/eller at det skal avlegges en revisjonsberetning

Lokale avtaleforvaltere får tilsendt fullstendige versjoner av kontraktene med pris og kvalitet mv. For å registrere lokal avtaleforvalter og få tilsendt kontraktene, send henvendelse til: internrevisjonsbistand@dfo.no

Mal for minikonkurransegrunnlag

Mal for minikonkurransegrunnlag ved avrop på Statlig fellesavtale for kjøp av internrevisjonsbistand (docx)

Denne malen brukes for avrop over kr. 100 000 eks. mva. Avrop inntil kr. 100 000 eks. mva. gjøres direkte hos en av rammeavtaleleverandørene. Den leverandøren som ved tildelingen er rangert øverst skal forespørres først. Dersom denne har saklig grunn i form av manglende kapasitet eller kompetanse til å avslå oppdraget, forespørres leverandør nr. 2 osv.

Leverandørene på fellesavtalen er rangert som følgende:

 1. KPMG AS
 2. Ernst & Young AS
 3. Transcendent Group AS
 4. Price Waterhouse Coopers AS

Malen inneholder veiledning for hvordan det er hensiktsmessig å sette opp minikonkurransegrunnlaget og hva burde beskrives for at leverandørene skal kunne gi best mulige tilbud i minikonkurransen. Med best mulig tilbud menes det tilbud som i størst mulig grad dekker virksomhetens behov for internrevisjonsbistand til en god pris.

Alt som står i kursiv er forklarende tekst. Her må det beskrives med egne ord slik at det blir tilpasset virksomheten. De delene av teksten som ikke står i kursiv kan brukes direkte som den er.

Bruk standardavtalene

Standardavtalene bistandsavtalen (SSA-B) og oppdragsavtalen (SSA-O) skal brukes avhengig om tjenesteleveransen er definert som bistand eller oppdrag (full utkontraktering).

Bistandsavtalen (SSA-B)

Avtalen er egnet til konsulentkjøp når du har behov for kompetanse, men ikke vet hvordan sluttresultatet skal bli (du har ikke utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer et sluttresultat/behov, men kun en beskrivelse av den bistanden du ønsker at konsulenten skal yte). Ved kjøp av konsulenttimer på bistandsavtalen, er du som kunde nødt til å følge opp konsulenten slik at du ser at resultatet vil dekke ditt behov. Konsulenten har ikke resultatansvar (resultatet/behovet er ikke klart definert).

Oppdragsavtalen (SSA-O)

Avtalen er egnet til oppdrag der sluttresultatet er klart beskrevet av kunden (du har utarbeidet en kravspesifikasjon som definerer et sluttresultat/behov). Konsulenten får et selvstendig ansvar for en ferdig leveranse/oppdrag (leverandøren har resultatansvar), og du som kunde skal ikke ha behov for å følge opp konsulenten under arbeidet.

Oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår

Statens innkjøpssenter tar hovedansvar for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår på fellesavtalen. En virksomhet trenger derfor ikke å følge opp på dette i like stor grad som vanlig ved bistands – og oppdragsavtaler. For detaljer se innkjøpssenterets prosedyre for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår.

Virksomheten vil være ansvarlig for å:

 • Foreta fakturakontroll.
 • Ha rutiner for avviksmeldinger som går direkte til Avtaleeier på systemnivå.
 • Ha rutiner for å melde inn mistanker til Avtaleeier.
 • Sørge for at de som utøver arbeid hos dem faktisk er tilknyttet leverandøren slik at det ikke brukes underleverandører uten Avtaleeiers godkjenning. ansatt hos leverandøren.

Faglig veiledning

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som er gitt myndighet til og ansvar for å forvalte kravene i Rundskriv R-117 om Internrevisjon i statlige virksomheter (R- 117). Vi anbefaler at de kontaktes dersom det er behov for faglig bistand. De kan bistå med faglig rådgivning angående behovsvurdering for internrevisjonsbistand og/eller utforming av kravspesifikasjon for oppdrag (full utkontraktering) mv. Du finner også mye gode tips på DFØs sider om internrevisjon.

Det er også mulig å kontakte DFØ eller IIA Norge for generell faglig og veiledning på internrevisjon. IIA Norge har et nettverk for internrevisjon i staten som er en god plattform for faglige diskusjoner.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*