Kontaktinformasjon til leverandører og statlige virksomheter omfattet av avtalen

Her finner du kontaktinformasjon hos leverandørene ved gjennomføring av minikonkurranser til fellesavtalen for mobiltelefoner og nettbrett.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 07. Mai 2019

Dustin

anbud@dustin.no

Atea

christine.hilsen@atea.no

Nordialog Oslo AS

Nordialog Oslo AS har fordelt alle virksomhetene/oppdragsgiverne på følgende kontaktpersoner:

  • Morten Andersen
  • Kim Hariz
  • Oddmund Gustavsen
  • Jostein Skjærum

Legg alltid Runa Schulstad på kopi: runa.schulstad@techstep.no

Se i tabellen under for kontaktdetaljer til kontaktpersonen tildelt din virksomhet. 

OppdragsgiverE-post primærkontaktMobil primærkontakt
Arbeids- og sosialdepartementetmorten.andersen@techstep.no97142838
Arbeids- og velferdsdirektoratetkim.hariz@techstep.no40001401
Arbeidsrettenoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Arbeidstilsynetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHOkim.hariz@techstep.no40001401
Arkivverketkim.hariz@techstep.no40001401
Artsdatabankenmorten.andersen@techstep.no97142838
Barne- og likestillingsdepartementetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetmorten.andersen@techstep.no97142838
Barneombudetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Bioteknologirådetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Brønnøysundregistrenemorten.andersen@techstep.no97142838
Datatilsynetmorten.andersen@techstep.no97142838
De nasjonale forskningsetiske komiteenekim.hariz@techstep.no40001401
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeinooddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Den Norske Opera & Ballettjostein.skjarum@techstep.no90661395
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjonoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Difi - Direktorat for forvaltning og IKTjostein.skjarum@techstep.no90661395
Direktoratet for byggkvalitetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Direktoratet for e-helseoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbardjostein.skjarum@techstep.no90661395
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskapkim.hariz@techstep.no40001401
Direktoratet for utviklingssamarbeid - NORADjostein.skjarum@techstep.no90661395
Direktoratet for økonomistyringkim.hariz@techstep.no40001401
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutviklingjostein.skjarum@techstep.no90661395
Domstoladministrasjonenkim.hariz@techstep.no40001401
Finansdepartementetmorten.andersen@techstep.no97142838
Finanstilsynetkim.hariz@techstep.no40001401
Fiskeridirektoratetmorten.andersen@techstep.no97142838
Folkehelseinstituttetkim.hariz@techstep.no40001401
Forbrukerrådetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Forbrukertilsynetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Foreldreutvalget for grunnopplæringenmorten.andersen@techstep.no97142838
Forsvarsbyggoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Forsvarsdepartementetmorten.andersen@techstep.no97142838
Forsvarsmaterielljostein.skjarum@techstep.no90661395
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fondoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Fredskorpsetkim.hariz@techstep.no40001401
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agderoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Fylkesmannen i Buskerudoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Fylkesmannen i Finnmarkmorten.andersen@techstep.no97142838
Fylkesmannen i Hedmarkoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Fylkesmannen i Hordalandoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Fylkesmannen i Nordlandkim.hariz@techstep.no40001401
Fylkesmannen i Opplandmorten.andersen@techstep.no97142838
Fylkesmannen i Oslo og Akershusmorten.andersen@techstep.no97142838
Fylkesmannen i Rogalandkim.hariz@techstep.no40001401
Fylkesmannen i Sogn og Fjordanekim.hariz@techstep.no40001401
Fylkesmannen i Telemarkjostein.skjarum@techstep.no90661395
Fylkesmannen i Tromsjostein.skjarum@techstep.no90661395
Fylkesmannen i Trøndelagoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Fylkesmannen i Vestfoldmorten.andersen@techstep.no97142838
Fylkesmannen i Østfoldjostein.skjarum@techstep.no90661395
Giek - Garantiinstituttet for eksportkredittoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Havforskningsinstituttetkim.hariz@techstep.no40001401
Helse- og omsorgsdepartementetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Helsedirektoratetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Helseøkonomiforvaltningen - HELFOjostein.skjarum@techstep.no90661395
Hovedredningssentralen Nord-Norgekim.hariz@techstep.no40001401
Hovedredningssentralen Sør-Norgemorten.andersen@techstep.no97142838
Husbanken - Hovedkontoretmorten.andersen@techstep.no97142838
Husleietvistutvalgetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Høgskolen i Innlandetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Høgskolen i Innlandet - Hedmarkmorten.andersen@techstep.no97142838
Høgskolen i Innlandet - Lillehammerkim.hariz@techstep.no40001401
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikkmorten.andersen@techstep.no97142838
Høgskolen i Sørøst-Norge - HSNoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Høgskolen i Østfoldmorten.andersen@techstep.no97142838
Høgskulen i Voldajostein.skjarum@techstep.no90661395
Høgskulen på Vestlandetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Innkjøp - Veterinærinstituttetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDijostein.skjarum@techstep.no90661395
International Center for Reindeer Husbandrykim.hariz@techstep.no40001401
Jernbanedirektoratetkim.hariz@techstep.no40001401
Justervesenetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Justis- og beredskapsdepartementetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Klagenemnda for industrielle rettigheter - KFIRmorten.andersen@techstep.no97142838
Klima- og miljødepartementetkim.hariz@techstep.no40001401
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerkim.hariz@techstep.no40001401
Kommunal- og moderniseringsdepartementetkim.hariz@techstep.no40001401
Kompetanse Norgekim.hariz@techstep.no40001401
Konkurransetilsynetmorten.andersen@techstep.no97142838
Kontoret for voldsoffererstatningoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Kriminalomsorgsdirektoratetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Kulturdepartementetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norgejostein.skjarum@techstep.no90661395
Kunnskapsdepartementetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Kunnskapsdepartementets tjenesteorgankim.hariz@techstep.no40001401
Kunst i offentlige rom - KOROoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Kunst- og designhøgskolen i Bergen - KHiBjostein.skjarum@techstep.no90661395
Kunsthøgskolen i Oslooddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Kystverketkim.hariz@techstep.no40001401
Landbruks- og matdepartementetmorten.andersen@techstep.no97142838
Landbruksdirektoratetkim.hariz@techstep.no40001401
Likestillings- og diskrimineringsnemndajostein.skjarum@techstep.no90661395
Likestillings- og diskrimineringsombudetmorten.andersen@techstep.no97142838
Lotteri- og stiftelsestilsynetkim.hariz@techstep.no40001401
Luftfartstilsynetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Mattilsynetkim.hariz@techstep.no40001401
Medietilsynetkim.hariz@techstep.no40001401
Meteorologisk instituttoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Miljødirektoratetmorten.andersen@techstep.no97142838
Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSMmorten.andersen@techstep.no97142838
Nasjonalbiblioteketoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskningkim.hariz@techstep.no40001401
Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenkim.hariz@techstep.no40001401
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUTmorten.andersen@techstep.no97142838
NHH - Norges Handelshøyskoleoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)kim.hariz@techstep.no40001401
Nord universitetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Norges forskningsrådkim.hariz@techstep.no40001401
Norges geologiske undersøkelse - NGUjostein.skjarum@techstep.no90661395
Norges grønne fagskole - Veamorten.andersen@techstep.no97142838
Norges idrettshøgskolejostein.skjarum@techstep.no90661395
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - NMBUkim.hariz@techstep.no40001401
Norges musikkhøgskole - NMHkim.hariz@techstep.no40001401
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNUkim.hariz@techstep.no40001401
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVEoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Norsk akkrediteringkim.hariz@techstep.no40001401
Norsk filminstituttoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Norsk Helsenettkim.hariz@techstep.no40001401
Norsk institutt for bioøkonomi - NIBIOkim.hariz@techstep.no40001401
Norsk kulturminnefondmorten.andersen@techstep.no97142838
Norsk kulturrådoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek - NLBmorten.andersen@techstep.no97142838
Norsk pasientskadeerstatningoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Norsk polarinstituttkim.hariz@techstep.no40001401
Norsk romsenterkim.hariz@techstep.no40001401
Norsk utenrikspolitisk institutt - NUPIjostein.skjarum@techstep.no90661395
Nærings- og fiskeridepartementetkim.hariz@techstep.no40001401
Olje- og energidepartementetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Oljedirektoratetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
OsloMet - Storbyuniversitetetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Pasient- og Brukerombudetmorten.andersen@techstep.no97142838
Petroleumstilsynetmorten.andersen@techstep.no97142838
Politidirektoratetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Politiets fellestjenestermorten.andersen@techstep.no97142838
Regelrådetkim.hariz@techstep.no40001401
Regjeringsadvokatenkim.hariz@techstep.no40001401
Riksadvokatembetet - Riksadvokatenjostein.skjarum@techstep.no90661395
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltningjostein.skjarum@techstep.no90661395
Riksmeklerenmorten.andersen@techstep.no97142838
Riksteatretkim.hariz@techstep.no40001401
Samediggi / Sametingetkim.hariz@techstep.no40001401
Sameskolen for Midt-Norgekim.hariz@techstep.no40001401
Samferdselsdepartementetmorten.andersen@techstep.no97142838
Sámi allaskuvla/Sámi University College - Samisk Høgskolemorten.andersen@techstep.no97142838
Sekretariatet for konfliktrådenekim.hariz@techstep.no40001401
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalgetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Senter for internasjonalisering av utdanning - SIUoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale sakerkim.hariz@techstep.no40001401
Sjøfartsdirektoratetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Spesialenheten for politisakerkim.hariz@techstep.no40001401
Språkrådetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMIkim.hariz@techstep.no40001401
Statens havarikommisjon for transportjostein.skjarum@techstep.no90661395
Statens helsetilsynmorten.andersen@techstep.no97142838
Statens jernbanetilsynoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Statens kartverkmorten.andersen@techstep.no97142838
Statens legemiddelverkoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Statens lånekasse for utdanningoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Statens pensjonskassemorten.andersen@techstep.no97142838
Statens sivilrettsforvaltningjostein.skjarum@techstep.no90661395
Statens strålevernjostein.skjarum@techstep.no90661395
Statens vegvesen Vegdirektoratetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Statistisk sentralbyråjostein.skjarum@techstep.no90661395
Statpedkim.hariz@techstep.no40001401
Statsministerens kontorkim.hariz@techstep.no40001401
Stortingetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Sysselmannen på Svalbardoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Tilsynsrådet for advokatvirksomhetoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Tolletatenjostein.skjarum@techstep.no90661395
Trygderettenmorten.andersen@techstep.no97142838
UiT - Norges arktiske universitetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Universitetet i Agder - UiAoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Universitetet i Bergen - UiBkim.hariz@techstep.no40001401
Universitetet i Oslo - UiOoddmund.gustavsen@techstep.no95248616
Universitetet i Stavanger - UiSmorten.andersen@techstep.no97142838
Utdanningsdirektoratetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Utenriksdepartementetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Utlendingsdirektoratetmorten.andersen@techstep.no97142838
Utlendingsnemnda - UNEkim.hariz@techstep.no40001401
Valgdirektoratetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Vegtilsynetjostein.skjarum@techstep.no90661395
Veterinærinstituttetmorten.andersen@techstep.no97142838

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*