Statlige virksomheter omfattet av mobiltelefoniavtalen

Liste over virksomhetene med organisasjonsnummer.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 09. sep 2020
VirksomhetsnavnOrganisasjonsnummer
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet986128433
Barneombudet971527765
Bioteknologirådet980633446
Brønnøysundregisterene974760673
Datatilsynet974761467
De nasjonale forskningsetiske komiteene999148603
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino971578807
Den Norske Opera og Ballett920201598
Direktoratet for byggkvalitet974760223
Direktoratet for E-helse915933149
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)991825827
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)986252932
Distriktssenteret992375434
Domstolene i Norge984195796
Fiskeridirektoratet971203420
Forbrukerombudet974761335
Forbrukerrådet871033382
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)989628011
Fredskorpset981965132
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder974762994
Fylkesmannen i Buskerud946473111
Fylkesmannen i Finnmark967311014
Fylkesmannen i Hedmark974761645
Fylkesmannen i Hordaland974760665
Fylkesmannen i Møre og Romsdal974764067
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag974772108
Fylkesmannen i Oppland970350934
Fylkesmannen i Oslo og Akershus974761319
Fylkesmannen i Rogaland974763230
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane974763907
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag974764350
Fylkesmannen i Telemark974762684
Fylkesmannen i Troms974772124
Fylkesmannen i Vestfold974762501
Fylkesmannen i Østfold974760460
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker995710757
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)974760908
Generaladvokatembetet971527072
Helsedirekotratet983544622
Hovedredningssentralen Nord-Norge971390425
Hovedredningssentralen Sør-Norge971513756
Husbanken942114184
Husleietvistutvalget982965691
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)987879696
Internasjonalt reindriftssenter988820016
Jernbanedirektoratet916810962
Justervesenet874761192
Klagenemnda for industrielle rettigheter999205437
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker985847215
Konkurransetilsynet974761246
Kontoret for voldsoffererstatning986187243
Kunst i offentlige rom974778998
Kystverket874783242
Landbruksdirektoratet981544315
Likestillings- og diskrimineringsombudet988681873
Lotteri- og stiftelsestilsynet982391490
Luftfartstilsynet981105516
Mattilsynet985399077
Medietilsynet974760886
Meteorologisk institutt971274042
Miljødirektoratet999601391
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX)974788985
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)979529783
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten984936966
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider938966397
Norges forskningsråd970141669
Norges vassdrags- og energidirektorat970205039
Norsk Akkreditering986028307
Norsk filminstitutt892211442
Norsk Kulturminnefond985980101
Norsk kulturråd971527412
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek970145567
Norsk pasientskadeerstatning984936923
Norsk Polarinstitutt971022264
Norsk Romsenter886028482
Petroleumstilsynet986174613
Regelrådet916195613
Regjeringsadvokaten974761378
Riksantikvaren974760819
Riksmekleren971524626
Sameskolen for Midt-Norge974764814
Sekretariatet for konfliktrådene986074465
Sekretariatet for likestillngs- og diskrimineringsnemda988681954
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget985211132
Sjøfartsdirektoratet974761262
Spesialenheten for politisaker987248890
Språkrådet971527404
Statens arbeidsmiljøinstitutt874761222
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (VEA)870961642
Statens havarikommisjon for transport881143712
Statens helsetilsyn974761394
Statens jernbanetilsyn979363974
Statens kartverk971040238
Statens legemiddelverk974761122
Statens lånekasse for utdanning960885406
Statens pensjonskasse982583462
Statens sivilrettsforvaltning986186999
Statens vegvesen971032081
Statsbygg971278374
Stortinget971524960
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet914459265
Tolletaten880455702
Trygderetten974761084
Utdanningsdirektoratet970018131
Utlendingsnemnda982019095
Valgdirektoratet916132727
Vegtilsynet917928010

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*