Kategoristrategi for reiseområdet

Statens innkjøpssenter er i gang med utarbeidelse av kategoristrategi for reiseområdet. Strategien vil inneholde en handlingsplan med prioritering av fremtidige anskaffelsesprosesser.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 19. nov 2018

Siste nytt om prosjektet

Prosjektet er godt i gang og har med ett drivende engasjert kategoriteam. Mye har skjedd siden siste statusoppdatering, så her kommer en kort oppsummering.

Prosjektets målsetting

  • Etablere «beste praksis» metode for utvikling av kategoristrategi som kan gjenbrukes av andre offentlige virksomheter

  • Utvikle og forankre en kategoristrategi for reiseområde etter anerkjente metoder og beste praksis.

  • Kategoristrategien skal understøtte målsetting om å «forenkle, fornye og effektivisere» offentlig sektor

  • Gjennomføring av kategoristrategiens handlingsplan (prioriterte tiltak) skal bidra til å redusere årlige totale reisekostnader for staten

    • Virkemidler som koordinering og konsolidering av kjøpsvolum, effektive og profesjonelle anskaffelsesprosesser samt enhetlige rutiner for bestilling og betaling vil bidra til reduserte totale innkjøpskostnader, økt tjenestekvalitet, reduserte transaksjonskostnader og mer effektiv administrasjon.

  • Resultatene av reisestrategien kan være startskuddet for utvikling av en felles statlig reise-/sikkerhetspolicy.

Metode og prosess

Prosjektet anvender følgende metode for utvikling av kategoristrategi, se under. Metoden bygger på erfaringer fra anerkjente kategoristyringsmiljøer:

Prosessillustasjon kategoristrategi
 
 

Den blå viften i modellen over viser at det er i fase 4 til fase 6 prosjektet vil ha fokus på involvering og engasjement av interessenter

  • Involvering og engasjement av interessenter er avgjørende for utvikling av en formålstjenlig kategoristrategi
  • Interessenter skal bli konsultert og informert gjennom strategi prosessen, for å sikre sluttresultatet og å trekke på sin kompetanse og erfaring.

Kategoriteamet

Kategoriteamet hadde kick-off 31. august og består av representanter fra følgende 7 virksomheter:

Bilde av kategoriteamet
 
 

Fase 2 - Etablering av fakta base – kartlegging av reiseforbruk

Prosjektet har jobbet mest med fase 2 «Etablering av fakta base», her har vi fått en fantastisk respons fra virksomhetene med en svarprosent på nærmere 90 % på reiseforbruk. Besvarelsene på eksisterende avtaler og reisepolicy har vært noe mer begrenset, men det vi har mottatt har vært til stor nytte.

Estimert årlig forbruk er 2,5 milliarder norske kroner med denne foreløpige fordelingen:

Estimater av statens reisekostnader
 
 

Fase 3 – Definere målbilde – presentasjon til Innkjøpsrådet

Innkjøpsrådet fikk i møte 22. oktober, presentert prosjektplan, foreløpige analyser og funn av kartlagte reiseforbruk samt foreløpige hypoteser og målbilde.

Innkjøpsrådet fikk bestilling om å gi tilbakemelding på representanter (fagressurser innen reiseområde) som kan delta på Idègenereringsworkshop den 22. november. Det er hittil meldt på 12 virksomheter i tillegg til kategoriteamet, men vi har plass til noen flere.

Fase 4 – Idègenerering

Markedsdialog

I perioden uke 43 til 45 gjennomførte prosjektet markedsdialog med 22 ulike leverandører og bransjeorganisasjoner. Bransjens respons har vært positiv og disse møtene er verdifulle med tanke på innspill til forbedringsområder, markedstrender og forbruksstatistikk (statlig reiseforbruk). Kategoriteamet har gjort en formidabel jobb med bidra til at det var mulig å gjennomføre disse møtene på så kort tid. Prosjektleder har deltatt på alle møtene.

Brukerdialog - Idègenereringsworkshop (fagressurser fra virksomhetene)

Neste oppgave er å gjennomføre Idègenereringsworkshop den 22. november der vi vil ha brukerne i fokus. Deres erfaringer og behov relatert til reiser, herunder fra behovet oppstår til reisen er betalt og bokført. Denne idèmyldringsdagen gleder vi oss til og interessen for deltagelse er stor og vi har fått med ressurser fra anskaffelser, HR og økonomi.

Prosjektleder

Margit Bersvendsen Grønli
MargitBersvendsen.Gronli@difi.no
+47 930 41 424

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*