Rammeavtaler

Definisjon på hva en rammeavtale er, og litt informasjon om hvordan den brukes.

Publisert: 10. okt 2013, Sist endret: 02. nov 2018

En rammeavtale er en avtale mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som skal inngås i løpet av den perioden rammeavtalen varer.

Footer inn her

Kontraktsvilkårene vil typisk være om hva som skal leveres, priser, leveringsbetingelser og annet som er relevant for den ytelsen rammeavtalen omfatter.

Når du inngår rammeavtaler etter kunngjøring og konkurranse i overensstemmelse med anskaffelses­regel­verket, kan du tildele kontrakter (foreta avrop på rammeavtalen) i henhold til ramme­avtalens betingelser, uten å foreta (ny) kunngjøring.

Konkurransen om å vinne rammeavtalen dreier seg i realiteten om retten til å få levere de varer eller tjenester rammeavtalen omfatter, i hele den perioden rammeavtalen varer. 

Hva kan en rammeavtale omfatte?

Du kan inngå rammeavtale for både varer og tjenester. Typisk vil man inngå rammeavtale om en vare eller tjeneste man til stadighet har behov for.

Hvorfor inngå rammeavtale?

En rammeavtale kan gi fleksibilitet og administrative besparelser for oppdragsgiver. Dette ved at avrop kan gjøres raskt uten at ny konkurranse må kunngjøres.

Rammeavtalens varighet

En rammeavtale kan som hovedregel ikke vare mer enn 4 år.

Beskrivelse av omfang i konkurransegrunnlaget

Hvor omfattende en rammeavtale vil være vil som regel være forbundet med noe usikkerhet i det rammeavtalen inngås. Avtalen skal dekke et fremtidig behov man kanskje ikke har fullstendig oversikt over på inngåelsestidspunktet.

Du må likevel ta stilling til et forventet omfang og formidle dette i konkurransegrunnlaget slik at leverandørene vet hva og hvilke premisser de inngir tilbud på.

Rammeavtale med én eller flere leverandører

Rammeavtale kan du inngå med én eller flere leverandører. Dersom du inngår rammeavtale med én leverandør må du fastsette alle kontraktsvilkårene for de fremtidige kontraktene i rammeavtalen (tilsvarende om du inngår delkontrakter med en leverandør per delkontrakt).

Du kan også inngå rammeavtale med flere leverandører om leveranse av de samme varer eller tjenester. Dette kalles parallelle rammeavtaler. I en parallell rammeavtale trenger ikke alle kontraktsvilkårene å være fastsatt. Mer om dette under avrop på rammeavtaler.

Avrop på rammeavtale med én leverandør

Tildeling av kontrakt etter en rammeavtale med én leverandør skal skje på grunnlag av de kontraktsvilkårene man har avtalt ved inngåelsen av rammeavtalen. Om nødvendig kan oppdragsgiver kontakte leverandøren skriftlig og be ham utfylle tilbudet. En utfylling av tilbudet kan innebære en justering i hva som tilbys, men ikke en vesentlig endring. Du kan ikke få tilbud om noe annet enn det rammeavtalen omfatter.

Avrop på parallelle rammeavtaler

Avropene på parallelle rammeavtaler avhenger av om alle vilkårene er fastsatt i rammeavtalen eller ikke.

Alle vilkår fastsatt

Dersom du har fastsatt alle vilkårene må avropene gjøres etter den fordelingsnøkkelen du har fastsatt. Fordelingsnøkkelen må være angitt i konkurransegrunnlaget. Du må utforme fordelingsnøkkelen slik at det er klart hvordan fordelingen skal gjøres. Fordelingsnøkkelen må gjenspeile resultatet i konkurransen. Her er noen måter du kan angi fordelingsnøkkelen på:

  • Leverandøren med det beste tilbudet forespørres først om levering. Kan ikke den best rangerte leverandøren levere går forespørselen til leverandør rangert som nr. 2 og så videre.
  • Prosentvis fordeling
  • Fordeling i henhold til geografi

Det er ikke utelukket at en kan unnlate å oppgi en fordelingsnøkkel på forhånd. Dette kan være tilfellet for eksempel hvor en faglig vurdering i det konkrete tilfellet legges til grunn for hvilken av de alternative ytelsene som skal leveres i det konkrete tilfellet.

Alternativ til rammeavtale

Et godt alternativ til å inngå rammeavtale er å etablere en dynamisk innkjøpsordning.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, send gjerne en e-post til tam@difi.no.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*