Hvordan ta i bruk BVP som metode?

Difi har invitert offentlige oppdragsgivere til å teste ut Best Value Procurement i Norge. Etter ferdig pilotering vil Difi legge ut mer omfattende veiledning. Foreløpig har vi samlet noen viktige punkter om hvordan du tar i bruk BVP som metode.

Publisert: 27. Mai 2016, Sist endret: 10. des 2018

Hvilke prosjekt egner seg for BVP?

Det er mange faktorer som avgjør.  Under nevnes noen viktige parametre, men det er organisasjonen selv som må avgjøre hvilket prosjekt de vil gjennomføre for å teste BVP.

  • Store, kompetanseintensive og komplekse prosjekter vil ha mest effekt av BVP-metoden, men siden dette er en utprøving av en ny metode, vil trolig et mellomstort prosjekt være mer hensiktsmessig.

  • Det bør være et prosjekt som reflekterer kjernetypen av prosjekter i organisasjonen, og ikke et spesialprosjekt du ikke kommer til å gjenta. Dette for å få størst mulig overføringsverdi til senere prosjekter, og også for å få benchmarking med andre prosjekter i porteføljen.

  • Prosjektorganisasjonen må ha ressurser, både i form av personell og tid til å gjennomføre en evaluering av metoden parallelt med selve prosjektgjennomføringen. Det anbefales å sette av doble ressurser til de første prosjektene slik at prosjektgruppen for BVP-prosjekt nummer to kan følge det første BVP-prosjektet. Dette samt tid og kostnader for kurs og bruk av mentor anses som utviklingskostnader for de første prosjektene.

  • Når intern BVP-kompetanse er etablert med erfaring fra flere BVP-prosjekter, forventes det mindre resursbehov enn ved tradisjonell gjennomføring. Både til konkurransegjennomføring og ved oppfølging av kontrakt under utførelsesfasen.

Hva kreves av organisasjonen?

Nedenfor følger noen anbefalinger om prosjektorganisasjonen hentet fra metodebeskrivelsen av Best Value Procurement.  

Forankring av BVP

Ønsker du å ta i bruk en ny metode må dette avklares med øverste ledelse. Ettersom dette er nytt for organsiasjonen må det settes av tilstrekkelig med ressurser i form av personell, tid og økonomiske midler. Se for øvrig avsnittet «Ressursbehov – oppsummert».

BVP-prosjektleder

BVP metoden innebærer at mye ansvar som tradisjonelt har ligget hos byggherren, nå overlates til leverandør. Du tildeler på kompetanse, prestasjon og risikoforståelse og løsningsforslaget er ikke beskrevet i detalj. BVP-prosjektleder bør derfor være nytenkende og interessert i bruke en ny gjennomføringsmetode i prosjektet. Han/hun må se det positive i at byggherren ikke detaljstyrer i prosjektutviklingsprosessen. Det vil være en fordel om prosjektleder og prosjektorganisasjonen er kjent med samspillsprosesser, da tankegangen i slike prosesser likner på BVP.

BVP-mentor

Både oppdragsgiver og leverandør bør benytte en A+ sertifisert mentor eller prosessveileder for å styrke sin gjennomføring av BVP. Her finner dere en oversikt over alle A+ sertifiserte kandidater

BVP-kurs

Difi har overlatt til markedet å tilby kurs. Kursene er utviklet og leveres av nederlandske aktører. Kursspråket er engelsk. Læreboken er på norsk. Dette kurstilbudet anbefales inntil norske aktører har fått tilstrekkelig erfaring og nødvendig sertifisering. Mer informasjon om kursene.

Øvrig prosjektorganisasjon

I metodebeskrivelser av Best Value Procurement er det anbefalt at byggherrens øvrige prosjektorganisasjon ivaretar rollene beskrevet i tabellen under. Dette må selvsagt vurderes fra prosjektorganisasjon til prosjektorganisasjon. For eksempel kan det være aktuelt at samme person har flere roller. I konkretiseringsfasen vil det i tillegg gjøres en nærmere rolle - og ansvarfordeling mellom leverandør og oppdragsgiver.

Rolle

Beskrivelse

Prosjektleder

Rollen er beskrevet over. Prosjektleder må ha opplæring i BVP-metoden.

Konkurranse-koordinator

Dette kan være en innkjøper, kontraktsansvarlig eller liknende. Rollen sikre en god håndtering av konkurransen. Særlig viktig er det at tilbudene håndteres anonymt og at prisen holdes utenfor evalueringen til etter intervjuene er gjennomført.

Konkurranse-koordinator må ha opplæring i BVP-metoden. 

BVP-veileder

BVP-veilederens rolle er å hjelpe prosjektledelsen med å iverksette BVP-metoden og -tankegangen i praksis i prosjektet. Personen følger prosjektet fra start til mål og er særlig viktig i konkurransegjennomføringen. BVP-veilederen bør komme fra byggherrens egen organisasjon for å sikre kompetanseoverføring til andre prosjekt som ønsker å bruke metoden. BVP-veilederen må være en strukturert, analytisk person som er positiv til metoden og åpen for andre måter å styre byggeprosjekter på. BVP-veilederen må ha grundig opplæring I BVP og må ha satt seg meget godt inn i metoden. 

Juridisk veileder

Det er anbefalt å knytte til seg juridisk kompetanse i prosjektet. Denne rollen må kjenne innkjøpsregelverket og samtidig ha et ønske om å benytte mulighetsrommet regelverket gir for å minske risiko og nå prosjektets mål. Juridisk veileder bør ha opplæring i BVP-metoden.

Evalueringskomite

Det er anbefalt at denne består av 3-4 personer. Gruppen evaluerer tilbudene og sitter med i alle intervjuer. Prosjektleder og BVP-veileder inngår i gruppen. Konkurransekoordinator er ikke med i gruppen, se beskrivelse av den rollen over. Gruppen må ha opplæring i BVP-metoden. 

Brukere

Brukerne har normalt ingen direkte rolle i relasjon til BVP-metoden. Dersom de skal være tungt involvert i konkurransegjennomføringen og prosjektstyringen, kan det være hensiktsmessig å kurse dem i metoden. Brukerne kan også inngå i evalueringskomiteen hvis du ønsker det. Det er da nødvendig med en opplæring på lik linje med de andre i evalueringskomiteen. 

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*