Valg av gjennomføringsmodell - BAE

Ved valg av gjennomføringsmodell i et byggeprosjekt er det mange faktorer som spiller inn. Det kan derfor være fornuftig å følge en prosess med flere steg.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 21. sep 2020

Følgende prosess bør følges ved valg av gjennomføringsmodell:

1. Gjennomgang av hva som karakteriserer prosjektet

 • Har du planer om et nytt anlegg/nybygg, en ombygging eller en kombinasjon?
 • På hvilket stadium er prosjektet, eksempelvis konseptstadium, skisse- eller forprosjekt?
 • Har prosjektet betydelige risikofaktorer eksempelvis knyttet til omfang, løsninger og fremdrift?
 • Er prosjektets størrelse eller kompleksitet krevende, eksempelvis i forhold til byggherrens tidligere erfaringer, kompleksitet i grunnforhold, løsninger eller grensesnitt?
 • Skal prosjektet gjennomføres mens bygget eller anlegget er i bruk?
 • Har prosjektet krevende grensesnitt i forhold til brukerutstyr?
 • Har prosjektet komplekse tekniske løsninger?
 • Er det spesielle forhold ved tomten, eksempelvis beliggenhet, spesielle adkomstforhold eller trang byggeplass?
 • Ønsker du at framdriften styres slik at programmering, prosjektering og/eller bygging skjer parallelt?
 • Er det spesielle behov for informasjonsflyt mellom prosjekteier og leverandører?

2. Vurdering av forutsetninger for prosjektgjennomføring

 • Lavest mulig investeringskostnad
 • Best mulig totaløkonomi, altså både investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader (LCC)
 • Minst mulig fremdriftsusikkerhet
 • Stor påvirkning på kvalitet
 • Brukermedvirkning til de fleste løsninger er fastsatt
 • Design/utforming
 • Ønske om insentivbaserte kontrakter - risiko- og gevinstdeling med leverandører
 • Innovasjon - prosjektet skal frembringe nye løsninger, ny teknologi, eller gjennomføres på en ny måte

3. Vurdering av byggherreorganisasjonens kompetanse og kapasitet

 • Erfaring fra tilsvarende prosjekter
 • Behov for brukermedvirkning
 • Egen kompetanse og kapasitet til planlegging, kontroll, oppfølging og koordinering
 • Vilje og mulighet til å kjøpe inn ekstern kompetanse/kapasitet

4. Vurdering av gjennomføringsmodeller

Gjennomføringsmodellene har fordeler og ulemper som bør vurderes opp mot resultatet av de vurderingene som er gjort under punktene 1 til 3 og de kriteriene som er satt opp som viktige. Det er sjelden at valget kan gjøres ut fra bare ett kriterium alene, men det kan være en god tilnærming å starte med å rangere kriteriene etter viktighet for det aktuelle prosjektet og identifisere hvilken gjennomføringsmodell dette trekker i retning av for hvert kriterium.

Eksempler på vurdering av kriterier:

Kriterium: Minimal risiko for byggherren

Byggherren ønsker ikke stor risiko i prosjektet. Gjennomføringsmodellen må sikre at mest mulig risiko for økonomi, fremdrift og kvalitet overføres til andre kontraktsparter. En slik overføring av risiko kan medføre økte kostnader for byggherren.

Kriterium: Lavest mulig investeringskostnader

Kostnad er en primær styringsparameter.  Gjennomføringsmodellen må bidra til at tilbudene er optimale kostnadsmessig,

Kriterium: Sikkerhet for leveranse

Innflyttingsdatoen er viktigere enn andre faktorer. Den valgte gjennomføringsmodellen må sikre at nødvendig kompetanse, kapasitet, og lignende er tilgjengelig for prosjektet slik at produksjonen blir optimal og milepæler nås. Det forutsetter vektlegging av fremdriftsansvar i alle leveransekontrakter.

Kriterium: Lavest mulig driftskostnad

Gjennomføringsmodellen må sikre investeringer som gir optimale drifts- og vedlikeholdskostnader

Kriterium: Optimal oppfyllelse av brukerbehov

Det å finne gode løsninger på brukerbehov er meget viktig i prosjektet. Den valgte gjennomføringsmodellen må sikre at kompetanse og behov hos brukere og byggherre blir en vesentlig faktor inn i prosjektet., Dette må skje i samarbeid med rådgivere og evt. entreprenører eller leverandører.

5. Valg av gjennomføringsmodell

Når alle faktorer som har betydning for prosjektet er vurdert, velges den gjennomføringsmodellen som best bidrar til at prosjektets ønsker og mål oppnås.  Som regel vil det være en kombinasjon av kriterier som leder frem til valget.
Valg av gjennomføringsmodell er et strategisk viktig valg, og byggherren må inneha eller knytte til seg den kompetansen som er nødvendig.
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har laget en entrepriseveileder, som hjelper deg å vurdere hvilken entreprisemodell som passer i ditt prosjekt.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*