Opphøyr av kontrakt - leige av eigedom

Ein leigekontrakt kan ta slutt på to måtar; anten ved oppseiing eller ved at avtalt leigeperiode er over.

Publisert: 27. Apr 2018, Sist endret: 30. okt 2018

Start førebuingane i tide

Det bør leggast inn eit varsel i økonomisystemet eller liknande seinast to år før kontrakten går ut, slik at du får begynt førebuingane til neste leigeavtale. Dette er uavhengig av om det vert i same lokale eller ikkje.

Oppseiing av kontrakt

Viss leigekontrakten held fram på ubestemt tid, er det viktig at du seier opp leigekontrakten skriftleg innanfor fristane som står i leigekontrakten. Er leigekontrakten inngått for ein gitt tidsperiode, må du normalt ikkje sende ei skriftleg oppseiing, men det kan vere lurt å avtale med utleigar når og korleis tilbakelevering skal skje.

Synfaring ved utflytting

Du bør gjere ei synfaring med utleigar når leigeobjektet skal leverast tilbake. De bør i fellesskap føre ein protokoll frå synfaringa på same måte som ved overtakingssynfaringa. Det skal stå i protokollen kven som deltok på synfaringa, og kva skadar som vart avdekt og kven som har ansvaret for å utbetre desse innan kva fristar. Viss utleigar skal overta nokon av leigetakar sine eigedelar, kan dette også førast inn i protokollen. Protokollen bør gjerast ferdig og underteiknast under synfaringa. Ta gjerne bilete og film som viser tilstanden ved tilbakeleveringa.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*