Anskaffing av hotell- og konferansetenester

Veiledning for hotell- og konferansetjenester og mal for konkurransegrunnlag.

Kjøpe konferansetenester?

Veilder for anskaffelse av hotelltjenester

Sykehusinnkjøp, NHO og NHO Reiseliv og Difi/Statens innkjøpssenter (fra september 2020 DFØ/statens innkjøpssenter har i fellesskap utarbeidet en veileder for anskaffelse av hotelltjenester. Veilederen omhandler

  • Hva slags type avtale; rammeavtale med flere leverandører og forslag til avropsmekanisme
  • Anbefalt anskaffelsesprosedyre 
  • Tildelingsstruktur; skal det tildeles kontrakt pr lokasjon eller en kombinasjon av nasjonal tildeling pr lokasjon?
  • Forslag til kvalifikasjonskrav
  • Utforming av spesifikasjoner; henholdsvis krav (også kalt kravspesifikasjon) og tildelingskriterier
  • Forslag til prismodell
  • Seriøsitetskrav som krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • Krav til universell utforming
  • Miljøspesifikasjoner

Vurder å dele opp anskaffelsen i delkontrakter

Hotelltjenester består av både store og små kjeder og enkeltstående hoteller. Dersom du skal anskaffel hotelltjenester over et større geografisk område eller tjenester for ulike formål, kan det være hensiktsmessig å dele opp anskaffelsen i delkontrakter. Denne vurderingen er en vurdering vi som offentlige innkjøpere plikter og foreta og det skal skriftliggjøres i anskaffelsesprotokollen dersom anskaffelsen ikke deles opp.