Skytenester (Cloud)

Kva skytenester er og kva du må tenke på om du vil kjøpe skyteneste (Cloud).

Publisert: 18. Mar 2014, Sist endret: 24. Apr 2020

Bruk av gratistjenester: Videomøter

Mange i offentlige virksomheter bruker ulike gratistjenester, og det er noen spørsmål som ofte går igjen;

 • Er det trygt å bruke tjenestene?
 • Hva blir registrert om meg og min bruk?
 • Blir mine data lagret og delt med andre?
 • Hva med brukervilkårene?

Videoløsninger

Det finnes en rekke ulike tjenester, f.eks. Zoom, Skype, Whereby, Cisco WebEx, Microsoft Teams, Confrere, Pexip.

Noen tjenester er gratis mens andre krever betaling. Mange tjenester finnes både som gratisversjon og betalbar versjon.

Forskjellen er gjerne at gratisversjonen har ulike begrensinger som f.eks. hvor mange deltagere eller hvor lenge et møte kan vare.  

Bruk av videomøter - Hvilke muligheter finnes, hva må du tenke på før du setter i gang?

Nettvett.no, som driftes av NorSIS med støtte fra NKOM og NSM, har samlet informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av netttjenester.

Vi anbefaler deg å lese Bruk av videomøter før du setter i gang.

Markedsplass for skytjenester
Markedsplassen for skytjenester har som mål om å sikre at de mest brukte tjenestene i offentlige virksomheter bli kontrollert og evaluert slik at det skal være enklere og sikrere for deg å ta stilling til om de ulike tjenestene passer for deg og din virksomhet og til de formål du har tenkt å bruke tjenestene til. Du kan lese mer om Markedsplassen for skytjenester her.

Kva er skytenester?

Skytenester er skalérbare tenester som blir leverte over nett. Du veit ikkje kor tenesta er plasert og om den køyrar i eit eller fleire datasentre. Plasseringa til tenesta vil og kunne endre seg over tid.

Den viktigaste forskjellen på skytenester og meir tradisjonell tenesteutsetting er forretningsmodellen, der kunden berre betaler for den kapasiteten han bruker.  

Er skyen trygg?
Ja, skyleverandørane bruker store ressursar for å sikre datasentra, både fysiske sikring av bygning og maskinar og sikring av nettsamband for å hindre dataangrep. Meir om informasjonssikkerheit.

Er det lovleg å lagre data i skyen?
Ja, det er lovleg å lagre data i skya, men kva slags data du kan lagre der kjem an på geografisk plassering av skya og kven som har tilgang til ho. Difor må du gjere ei analyse av dataene du vil legge i skya og ei risikovurdering før du lyser ut ei skyavtale.

Personvernforordninga stiller krav om at data skal lagrast og behandlast innenfor EU eller i land omfatta av Privacy Shield-avtalar.  

Du kan berre stille krav om lagring og behandling av data i Noreg dersom det er av omsyn til tryggleiken til riket. Slike anskaffingar gjerast som tryggleiksgraderte  anskaffingar.

Fordelar og utfordringar med skytenester

 • Auka tilgang til dei siste oppdaterte globale løysingane med høg grad av sikkerheit, kvalitet og oppetid
 • Lett å skalére opp og ned
 • Små investeringar, skalérbar kapasitet og betaling etter bruk
 • Mindre arbeid med nettverk, serverar o.l. internt. Konsentrasjon om kjerneverksemda
 • Raskt tilgang via PC, mobil, nettbrett. Uavhengig av stad du befinn deg
 • Sjølvbetening, til dømes oppretting av fleire epost-kontoar, meir servertid, auka lagringskapasitet, moglegheit til å avslutte tenesten sjølv

Oversyn over eigenskaper, tenester og leveringsmåtar for skytenester:

 
 

Viktige eigenskapar

 • Skytenester leverast over nett og kan konsumerast i eit breidt spekter av klientar som mobiltelefonar, nettbrett eller PC
 • Tenestene kan skalérast opp og ned etter kva du har bruk for og du betalar berre for det du brukar. 
 • Målbare tenester. Det du brukar blir målt og fakturert
 • On-demand. Du betener deg sjølv på nett når du har behov for ei teneste levert i skya
 • Felles ressurar. Leverandøren kan fordele dataressursane sine dynamisk etter dei ulike kundane sine behov. Det betyr at det ofte kan vere vanskeleg å angi nøyaktig kor dine data er lagre til ein kvar tid. Fordelen er at fleire kan dele på investeringane og driftskostnadane.

Tenestemodellar

Skytenester leverast som kontinuerleg løpande tenester over nettet. Dette kallast "as a service". De er tre hovudtypar:

 • SaaS (Software as a Service). Kunden får tilgang over internett til programvare eller applikasjonar som køyrar i et datasenter i skya. Eksempel på tenester er kontrostøtte som tekstbehandling og reknerark, reknskapssystem eller ymse sakshandsamingssystem. Kunden kan ikkje påvirke korleis applikasjonen, nettverk, servarar, operativsystem eller lagringa er satt opp. 
 • PaaS (Plattform as a Service). Levering av driftsmiljø (plattformen) der kunden kan utvikle og levere applikasjonar sjølv. Plattforma kan innehalde database, utvikligsverktøy, testverktøy osb. 
 • IaaS (Infrastructure as a Service). omfattar alle dei dataressursane ein normalt vil ha i sitt eige datasenter, servararm nettverk og lagring. 

Leveransemodellar

Skytenester leverast på ulike måter:

 • Den allmenne skya (Public cloud) er standardiserte tenester som blir sellt i den åpne marknaden. Tenestene er stort sett like for alle kundar. Mange leverandører tilbyr programvare i den allmenne skya. Døme på slike tenester er sakshandsamingssystem, økonomisystem osb.
 • Privat sky (Private Cloud) er ei lukka skyteneste som er avgrensa til ei verksemd. Leverandøren avsett eit eige teknisk miljø for kunden.
 • Gruppesky (Community Cloud) er ei lukka sky som er avgrensa til ei gruppe verksemder, til dømes ein sektor innafor staten. Leverandøren vil da sette av eit eige teknisk miljø til gruppeskyen.  
 • Hybridsky (Hybrid Cloud) er en kombinasjon av dei ulike sky-tenestene over.

Skytenester endrer seg kontinuerleg

Skytenester er levert med vilkår som som gjer at tenesteleverandørane kan gjere endringar når det passar deira forretningsmodell.

Kundane har akseptert at tenestene endrar seg

Produsentane av standard skytenester har ikkje forplikta seg til å levere dei same tenestene over tid.  Tenestene skal tilpassast endringane i marknaden straks dette er hensiktsmessig for produsenten.

Kundane signerer på vilkåret at tenestene kan endre seg når tenesten takast i bruk. Dette er ei utfordring når det er eit behov som skal dekjast over tid. Under konkurransegrunnlag er det omtale nærare korleis du kan forhalde deg til stadige endringar i tenestene i ei anskaffing.

Er behovet dekka?

Skytenester oppgraderast kontinuerleg. Sjekk at tenesten faktisk dekker behovet ditt. Leverandør/produsent informerer oftast ikkje om endringane, og dette inneber at du bør opprette rutinar som sikrer at behovet er dekka, sjå Kontraktsoppfølging. Leverandørens utviklningsbehov er vanlegvis ikkje til hinder for å stille krav om at funksjonalitet i løysinga ikkje vert forringa over tid.

Tradisjonelle it-kontraktar

Ved "tradisjonelle" IT-leveransar med tilhøyrande drift- og vedlikehaldskontraktar er det normalt kontraktsfesta kva leveransar som skal inngå i tenesta, medrekna omfang og andre vilkår. Leverandør forpliktar seg til at vilkåra gjeld i heile kontraktsperiodenvilkår. Er det avvik i leveranser skal desse rapporterast av leverandøren. I skytraktar må du sjekke og krevje refusjonar sjølv.

 

Bruk og betaling

Kontinuerleg abonnement

Når du kjøper ei skyteneste, kjøper du tilgang til ei IT-løysing som vert drifta og vedlikehalden av leverandøren, på leverandøren sine maskinar og serverar. Betaling for bruk kan derfor best samanliknast med eit abonnement og er ei jamleg betaling for tilgang til skyløysinga.

Betaling

Betaling av kan skje ved

 • Målt forbruk av tenesta
 • Antall brukarar. For løysingane der leverandør krev betaling etter talet som bruker tenesta, vil du som oppdragsgivar sjølv administrere eigne brukarar. Du vil då ha oversikt over kor mange brukarar du betaler for

Faktura skal vere oversiktleg og kontrellbar. Be om å få oversendt eit døme på ein faktura

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*