Kontraktsoppfølging - skytenester (cloud)

Gjennom kontraktsoppfølginga sikrer du at behovet er dekka og at ytingane du har avtalt blir levert

Publisert: 20. jun 2019, Sist endra: 20. jun 2019

Dei mest vanlege måleparametra (KPI) for skytenester er omtalt under. Elles følgjer du den vanlege prosessen for kontraktsoppfølging.

Styringsparametere (KPI)

​Nedanfor har vi lista opp nokre aktuelle krav til tenestenivå. Gå gjennom og fyll ut lista ut frå behova dine. Skriv inn krava til tenestenivå i den første kollonna. Du kan også bruke skjemaet til avviksrapportering ved å skrive inn kva du skal gjere dersom tenesta ikkje oppfyller krava. 

Krav til tenestenvå (KPI)

Tiltak ved avvik

Ansvarleg

Om tenesta

 

 

Oppetid

 

 

Intervall mellom kvart vedlikehald

 

 

Tid til respons

 

 

Sikkerheit

 

 

Software versjon

 

 

Tid frå release av ny software til den er innstallert på dine tenester

 

 

Frekvens mellom kvar sikkerheitsrevisjon

 

 

Servicenivå

 

 

Opningstider for service desk

 

 

Servicepersonalet sitt kompetansenivå

 

 

Sjekkliste

Døme på oppgåver i kontraktsoppfølginga finn du under. Ei nyttig øving kan vere å drøfte korleis lista kan brukast i di organisasjon, rett eller legg til nye punkt, og bruk i kontraktperioden.

Aktivitet

Status

når

ansvar

Behov   

Er behovet dekka

   
Er servicemåla (SLA) oppfylgt   
Utvikler tenesta seg i tråd med gjeldande regelverk   
Tryggleik og integrasjonar   
Fungerer skyløysinga med interne system   
Fungerer skyløysinga med outsourca system    
Er krav til sikkerheit og personvern oppfylt   
Er løysinga compliant med sektorspesifikk lovgjeving   
Handtering av avvik, feil og manglar   
Brukarar   
Opplæring av brukarar   
Handtere superbrukarane sin kommunikasjon med leverandør   
Økonomi   
Sjekke at abonnementet er tilpasse volumet og behovet   
Kontroll av faktura mot behov   
Er det ytt kompensasjon for manglande oppfylling av tenestenivåavtalen   
Kontroll av vilkår   
Tilfredsstiller responstid og oppetidsgarantiar behova dine   
Kan informasjon overførast til nye system   
Tap av data/informasjon. Korleis dekker leverandør dette   

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*