Kvalifikasjonskrav - konsulenttjenester

Kvalifikasjonskravene er minimumskrav og skal knytte seg til leverandørens evne til å gjennomføre kontrakten. Dette kan være forhold som knytter seg til firmaets kapasitet, erfaring, faglig og teknisk kompetanse, økonomi til å håndtere kontrakten.

Publisert: 08. Mai 2018, Sist endret: 07. Mar 2019

Kvalifikasjonskravene skal stå i forhold til ytelsen som skal leveres – de skal derfor ikke være strengere enn nødvendig. Det er i strid med regelverket dersom du begrenser konkurransen unødig ved å stille for strenge kvalifikasjonskrav. Kvalifikasjonskravene er minimumskrav - de er enten oppfylt eller ikke oppfylt.

Obilagtoriske kvalifikasjonskrav

Krav: Leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt og merverdiavgift. 

Slik skal kravet dokumenteres: Skatteattest for skatterestanser og mva. restanser ikke eldre enn 6 mnd. for kjøp over 500 000 kroner eksl. mva. regnet fra fristen for å levere forespørsel om i delta i konkurransen.

Valgfrie kvalifikasjonskrav - eksempler

Registrering, autorisasjon mv.

Krav: Leverandør skal være et lovlig etablert foretak.

Slik skal kravet dokumenteres:

  • Norske selskaper: Firmaattest.

  • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandøren er etablert.

Økonomisk og finansiell stilling/kapasitet

Krav: Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å gjennomføre oppdraget/bistanden.

Slik kan kravet dokumenteres:

Alternativ 1: Dokumentasjon som viser at leverandørens siste årlige omsetning er minst to ganger kontraktens anslåtte verdi.

Alternativ 2: Kredittvurdering fra et kredittvurderingsselskap med lisens til å behandle personopplysninger. Hvis du ønsker tilbud fra nyetablerte konsulentselskap, må du stille krav om egen kredittrating av slike. For nyetablerte kan alternativt bankerklæring eller en forpliktelseserklæring som bevis for kredittverdighet leveres.

Leverandøren bør ha så god økonomi at denne kan håndtere kontrakten uten at risiko for at leveransen uteblir eller blir mangelfull som følge av leverandørens økonomi. Kontraktens størrelse, varighet og mulige konsekvenser ved en konkurs hos leverandøren vil være relevant i vurderingen av hvor strenge krav du bør stille. Ofte bør du stille krav til økonomi ved langsiktige kontrakter, der du ønsker å sikre deg at leverandøren ikke går konkurs.

Normalt vil ikke leverandørens økonomiske stilling utgjøre en stor risiko ved anskaffelser av konsulenttjenester. En kredittvurdering som tilsier at leverandøren er kredittverdig bør være tilstrekkelig dokumentasjon på tilstrekkelig økonomisk kapasitet.

En slik dokumentasjon er også lett for deg som oppdragsgiver å vurdere.

Krav til tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav: Leverandøren skal ha erfaring fra oppdrag av tilsvarende art og omfang.

Slik kan kravet dokumenteres: En beskrivelse av leverandørens 3 mest relevante oppdrag de tre siste årene. Beskrivelsene skal være på maks 1/2 A4-side for hver av de 3 oppdragene. Leverandøren er selv ansvarlig for at beskrivelsen er av en slik art at den dokumenterer at kravet er oppfylt. Nyetablerte leverandører kan dokumentere nødvendig erfaring ved å vise til erfaring som tilbudte personer/ressurser har opparbeidet seg i tjeneste for andre enn leverandøren.

Vær klar over at det ikke er alltid er nødvendig å stille krav til leverandørens erfaring som kvalifikasjonskrav. Du kan i stedet vurdere om du skal bruke erfaring og kompetanse hos de konsulenter som skal gjennomføre oppdraget som et tildelingskriterium.

Hvis du gjennomfører konkurransen med en pre-kvalifisering, vil det imidlertid være fornuftig å stille noen kvalifikasjonskrav også til leverandørenes kompetanse og erfaring som kvalifikasjonskrav. Da får du skilt ut de leverandørene som ikke vil ha reelle muligheter til å nå opp i den etterfølgende konkurransen.

Krav: Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre oppdraget innenfor de angitte rammer og frister.

Slik kan kravet dokumenteres: En redegjørelse for hvordan leverandøren skal sørge for tilstrekkelig kapasitet for gjennomføring av anskaffelsen.

Om det er hensiktsmessig å stille kvalifikasjonskrav til leverandørens kapasitet, må du vurdere i hvert enkelt tilfelle. Dersom manglende kapasitet til å gjennomføre oppdraget er en risikofaktor, vil det være fornuftig. Hvis risikoen er begrenset, vil tilstrekkelig kapasitet kunne være godt nok dokumentert ved at leverandøren allerede har dokumentert erfaring fra tilsvarende oppdrag av tilsvarende art og omfang. Hvis du i tillegg planlegger å etterspørre og vektlegge oppdragets bemanning som tildelingskriterium, vil et slikt kvalifikasjonskrav være overflødig.

Krav: Leverandøren skal ha et kvalitetssikringssystem tilpasset leveransen.

Slik kan kravet dokumenteres: En beskrivelse av leverandørens metoder for kvalitetssikring. Hvis leverandøren er sertifisert i henhold til ISO 9001 eller tilsvarende kvalitetssikringssertifiseringer, er det tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat.

Dersom du stiller krav til leverandørens kvalitetssystem, system for miljøledelse mv., er det for at leverandøren skal vise at han har en systematisk og strukturert tilnærming til den type leveranse konkurransen dreier seg om. Vurder hvor strengt et slikt krav skal være og om et slikt krav kan dokumenteres på annen måte. Et slikt krav kan ekskludere en del mindre konsulentselskaper fra å levere, særlig nyetablerte selskaper.

Merk at for arkitekter og rådgivende ingeniører vil krav om kvalitetssystem mv. følge av lovpålagte krav. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*