Mislighold av kontrakt - konsulenttjenester

Mislighold av kontrakt om kjøp av konsulenttjenester deles normalt inn i to forhold – forsinkelse eller mangler.

Publisert: 08. Mai 2018, Sist endret: 11. jun 2018

Forsinkelse oppstår hvis tjenesten leveres senere enn det avtalte tidspunkt, mens mangler oppstår dersom tjenestene ikke oppfyller de avtalte krav eller spesifikasjoner.

En kontrakt om konsulentkjøp vil gjerne ha en fremdriftsplan eller prosjektplan som angir aktiviteter og milepæler med tidspunkter frem til leveransen er sluttført. For eksempel skal konsulenten foreta en forundersøkelse til en gitt dato, levere et utkast til rapport på bakgrunn av forundersøkelsen til en annen dato, og endelig rapport til en tredje dato.

Fremdriftsplaner/prosjektplaner må følges opp, fordi overskridelse av tidspunktene vil innebære en forsinkelse som kan gi grunnlag for dagbøter og andre sanksjoner.

Du må som oppdragsgiver alltid forsikre deg om at forsinkelser ikke skyldes forhold din virksomhet er ansvarlig for, for eksempel manglende godkjenning av en milepæl. Er dette tilfellet, vil det ikke foreligge en forsinkelse (kontraktsbrudd) fra leverandørens side.

Ved spørsmål om mangler ved det leverte har du som oppdragsgiver også en undersøkelsesplikt når det gjelder å undersøke leveransen og vurdere den opp mot kontraktens krav. Gjennomgangen bør skje raskt, slik at leverandøren så raskt som mulig får vite om oppdragsgiver vil hevde at det foreligger en mangel.

Når kan du som oppdragsgiver kreve erstatning?

Ved konsulentkjøp kan det bli spørsmål om erstatning ved mislighold av kontrakt. En særlig problemstilling er knyttet til tilfeller hvor oppdragsgiver benytter seg av konsulentens råd og det medfører at oppdragsgiver blir stilt økonomisk til ansvar for beslutninger med videre som følge av dette. Spørsmålet blir i hvilken grad en konsulent kan bli stilt økonomisk til ansvar for feilvurdering som påfører ekstrakostnader – forsinkelser osv.

Utgangspunktet for en leverandørs erstatningsansvar er at oppdragsgiver må ha pådratt seg et økonomisk tap som følge av konsulentens råd. Både Statens standardavtaler og standardkontrakter fra Norsk Standard inneholder bestemmelser om ansvarsbegrensninger.

Kontraktene inneholder nærmere vilkår for når din virksomhet kan kreve erstatning av leverandøren. Erstatningen er normalt begrenset til direkte tap som oppdragsgiver har hatt som følge av kontraktsbruddet.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*