Økologisk mat - godkjenning og merkebruk

Her finner du informasjon om regelverket for økologiske merkeordninger.

Publisert: 20. sep 2013, Sist endret: 17. okt 2018

Myndigheter for regelverk og kontroll

Begrepet "økologisk" i tilknytning til landbruks- og akvakulturprodukter er beskyttet og kan kun brukes dersom produkter er produsert og kontrollert i henhold til Forskrift om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler av 04.10.2005.

Regelverket er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og tilsyn føres av Mattilsynet. Når det gjelder kontroll og godkjenning, er denne oppgaven delegert fra Mattilsynet til Debio (med unntak av visse områder, for eksempel når det gjelder import av økologiske varer fra land utenfor EU/EØS området).

Debio – godkjenningsinstans for økologisk produksjon

Kontroll og godkjenningsoppgaven for økologisk produksjon er delegert fra Mattilsynet til Debio.

Debio sin kontrollordning følger varene fra jord til bord. Produsentene søker om å bli en del av kontrollordningen, og Debio inspiserer og sjekker at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon. Alle som får en godkjenning blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Debio har jevnlig kontakt med produsentene for å veilede om reglene og for å kontrollere at produksjonen foregår som den skal. På denne måten sikres den økologiske kvaliteten, og Ø-merket er forbrukerens garanti for dette.

Debios Ø-merke og EU-merke for godkjent økologisk produksjon

I EU har det kommet en ny hovedforordning for økologisk landbruk, som per desember 2012 enda ikke er gjort gjeldende i Norge. I denne hovedforordningen er bruk av EU-logo obligatorisk for alle økologiske varer produsert innad i fellesskapet. Oversikt over merker innen økologisk produksjon.

Inntil den nye forordningen blir implementert i Norge, er det begrepet «økologisk» som er knyttet til lovbestemmelser i Norge, mens EU-logoen ikke er obligatorisk for norskproduserte varer før nevnte forordning er gjort gjeldende. Allikvel benyter de fleste leverandørene seg av Debios Ø-merke.

Demeter-merketntlige-anskaffelser/miljomerker-og-sertifiseringer/eu-blomsten

Det første merket for økologisk drift, var Demeter-merket i tilknytning til den økologiske metoden "biologisk-dynamisk". Demeter-merking kom allerede i 1928, og brukes fortsatt som internasjonalt merke for biologisk-dynamiske produkter. Demeter-godkjenning innebærer tilleggskrav utover minstekravene for økologisk drift, fastsatt i økologiforskriften. I innkjøpssammenheng kvalifiserer biologisk-dynamiske produkter derfor som økologiske. Oversikt over merker innen økologisk produksjon.

Merkejungel

For den vanlige norske innkjøper vil det ikke være påkrevd med inngående kunnskap om hva de ulike merker står for så lenge "økologisk" inngår i deklarasjonen. I noen tilfeller kan det være i spesiell interesse å få tilgang til for eksempel biologisk-dynamiske produkter ("Demeter"), men ved offentlige anskaffelser vil "økologisk" være tilstrekkelig i sammenheng med miljøkrav og -kriteriene. En ledetråd er benevnelsen "økologisk", Debio’s Ø-merke, eller EU’s logo for godkjent økologisk produksjon.

Generelt om regler og merkeordninger for økologisk mat i serveringer/storkjøkken

Per desember 2012 er tilbud av økologisk mat i storkjøkken (restauranter, kafeteriaer, kafeer, kantiner, cateringvirksomheter, fastfoodvirksomheter, o.l.) et regulert område gjennom økologiforskriften. Når ny EU-forordning for økologisk produksjon og merking skal implementeres i Norge, er det usikkert om storkjøkken vil bli omfattet i de nye bestemmelsene. Uansett har Debio et regelverk med tilhørende merkebruk for serveringer/storkjøkken. En tilknytning til Debios godkjenningsordning er derfor viktig både for anledning til merkebruk og markedsføring, samt oppfølging i form av blant annet veiledning og kvalitetssystemer.

Godkjenningsordningen har også systemer/maler for registreringer av andeler økologiske ingredienser som benyttes. En tilknytning til Debio er derfor å anbefale uavhengig om økologisk mat i serveringer/ storkjøkken er en del av EUs bestemmelser eller ikke.

Debios regler for storkjøkken gjelder som et tillegg til andre lov­be­stem­melser som virksom­heten omfattes av.

Gull-, sølv- og bronsemerking

Debio har en merkeordning med gull-, sølv- og bronsemerke etter hvor høye andeler med økologisk mat som brukes i storkjøkkenet. Oversikt over merker innen økologisk produksjon.

Serveringsmerkene gir en ekstra tyngde til spisesteder som bevisst satser på økologiske råvarer over tid. Det grønne Ø-merket kan kun brukes i tilknytning til den enkelte økologiske retten eller ingrediensen, mens serveringsmerkene kan vises frem i døren, på menyen, på hjemmesider og brukes i den generelle markedsføringen av spisestedet. Gull-, sølv- og bronsemerkingen representerer de tre ulike nivåene det er mulig å legge seg på.

Gull: Minst 90 prosent av innkjøpssummen for mat består av godkjente økologiske produkter.
Sølv: Minst 50 prosent av innkjøpssummen for mat består av godkjente økologiske produkter.
Bronse: Minst 15 prosent av innkjøpssummen for mat består av økologiske produkter. Alternativt kan 15 ulike økologiske produkter brukes til enhver tid.

Utdrag fra regelverket for gull-, sølv- og bronsemerking

Utdrag fra regelverket for bruk av bronse-, sølv og gullmerke (fullstendig regelverk fås ved henvendelse til Debio):

  • Storkjøkken som ønsker å bruke Debios merker ved markedsføring av økologiske retter eller bruk av økologiske råvarer ved servering, skal være tilknyttet Debios registreringsordning. Det skal foreligge en undertegnet avtale mellom virksomheten og Debio.
  • Virksomheter skal ha én person som er kontaktperson overfor Debio. Ved­kom­mende er ansvarlig for oppfølging og rapportering i forhold til regel­verket. Debio skal informeres om hvem som er virksomhetens kon­takt­person. Kontaktpersonen skal ha fullmakt til å tegne for virksomheten i forhold til økologikontrollen.
  • Debio vil foreta revisjoner hos alle virksomheter som er sertifisert etter dette regelverket. Det vil hovedsakelig foretas risikobaserte uanmeldte revisjonsbesøk, men også varslede revisjoner av større omfang vil bli foretatt.
  • Storkjøkken som blir sertifisert etter Debios regler for storkjøkken får et sertifikat som angir hvilket nivå bruken av økologiske produkter ligger på hos den enkelte virksomhet. Virksomheten er ansvarlig for oppbevaring og rett­messig bruk av sertifikatet.
  • Virksomheten må på årsbasis bruke et visst minimum av godkjente økologiske produkter, og må kunne dokumenter at minstekravene for ett av tre nivåer oppfylles. Ved varslet revisjon fra Debio skal virksomheten fremlegge dokumentasjon som viser andelen økologiske produkter kjøpt inn i løpet av det siste året.
  • Det er anledning til å få sertifisert hele virksomheten eller deler av den, for eksempel kun frokost, lunsj eller middag på et hotell. Hvis bare deler av virksomheten er sertifisert, må markedsføringen tydelig angi hva sertifiseringen omfatter.

Vanligvis er det den enkelte virksomhet som sertifiseres for seg, men i sammenheng med Debios regler for storkjøkken er det under visse betingelser også mulig med gruppesertifisering. Forutsetningen for en gruppesertifisering er at det er et fungerende system av felles/sentralisert innkjøp og dokumentasjon. Eksempler der det er mulig å gruppere sertifisering kan være en kommune, en fylkeskommune, en restaurant eller andre foretak med felles administrasjon.

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*