Innkjøpsledelse

Her finner innkjøpsleder virkemidler for å oppnå en god innkjøpsfunksjon med anskaffelsesstrategi, effektiviseringsarbeid, samordning av innkjøp gjennom kategoristyring og innovasjon.

Anskaffelse som strategisk virkemiddel

Kjøp av varer og tjenester er et strategisk virkemiddel fordi det utgjør en stor andel av virksomhetens økonomi, og derfor må bidra til virksomhetens overordnede målsettinger.

Aktuelt

Flere enn før har en plan for mer miljøvennlig anskaffelsespraksis

Flere offentlige virksomheter enn før har en plan for å innrette anskaffelsespraksisen på en mer miljøvennlig måte. Det går frem av DFØs nye dybdeanalyse av klima og miljø med data fra anskaffelsesundersøkelsen. Svak kompetanse og lite ressurser til klima- og miljøarbeid er likevel fortsatt et problem for mange innkjøpere i det offentlige.

Anskaffelsesakademiet har fått nettside

Anskaffelsesakademiet ble opprettet for å styrke kompetansen om offentlige anskaffelser. Den nye nettsiden retter seg både mot studenter, offentlige virksomheter og universitets- og høyskolesektoren.