Tilbud steg for steg (leverandører)

Vurdere utfall av ulike tilbodsstrategiar

Ved å endre faktorane i evalueringsmodellen vil du finne ut kva slags strategi som løner seg med tanke på balansen mellom innsatsfaktorar som timeløn, materialforbruk, osv.

Oppdragsgjevar ser raskt kven som har arbeidd med tilbodet og tilpassa det til å skåre høgast mogleg i høve til den evalueringsmodell som er skildra i konkurransegrunnlaget.

Lek med faktorane i evalueringsmodellen

Ved å endre på verdiane ser du fort konsekvensane i dei andre innsatsfaktorane. Du vil raskt finne ut kva slags strategi som løner seg med tanke på balansen mellom innsatsfaktorar som timeløn, materialforbruk, valuta, husleige, transportkostnader mv. Alle prisar må med. På denne måten finn du raskt ut kva slags løysing som får best utteljing.

Risiko

Tenk gjennom alle eventualitetar og spør gjerne oppdragsgjevar om det er noko som er uklart som fører til at du må rekne inn auka risiko i prisane dine. Det kan hende at ein kan unngå denne risikoen ved at oppdragsgjevar spesifiserer bet kva som er meint i konkurransegrunnlaget.

Skjulte prisar

Oppdragsgjevar er naturlegvis interessert i ein så låg pris som mogleg. Det er likevel viktig at tilbodet ikkje har produkt som seljast med tap, der tilbydar har lagt opp til inntening av dette ved auka sal av produkt som ikkje er under evaluering. En aukande grad av oppdragsgjevarar har innført kontraktsoppfølgingssystem, noko som gjer at denne typen tilbodsgjeving vonleg forsvinn.

Tillit er viktig

Det er gjort ein del forsking i heile verda på kva som er dei største tersklane for dei gode, innovative og berekraftige offentlege anskaffingane dei siste åra. Alle er samde om at det sentrale ordet er «tillit», men forskinga syner at det framleis er mykje mistru ein må jobbe med å få vekk:

  • Leverandørane har ikkje tillit til at oppdragsgjevar faktisk kjem til å kjøpe det dei skildrar i konkurransen
  • Oppdragsgjevarane har ikkje tillit til at leverandørane gjev dei den beste løysinga dei har for det definerte behovet
  • Begge er redde for å utveksle essensiell informasjon som er nødvendig for å få eit tilbydar/kundetilhøve til å vekse til eit gjensidig samarbeid
Oppdatert: 27. mai 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord