Statlige virksomheter omfattet av mobiltelefoniavtalen

Liste over virksomhetene med organisasjonsnummer.

Virksomhetsnavn Organisasjonsnummer
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 986128433
Barneombudet 971527765
Bioteknologirådet 980633446
Brønnøysundregisterene 974760673
Datatilsynet 974761467
De nasjonale forskningsetiske komiteene 999148603
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino 971578807
Den Norske Opera og Ballett 920201598
Direktoratet for byggkvalitet 974760223
Direktoratet for E-helse 915933149
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) 991825827
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) 986252932
Distriktssenteret 992375434
Domstolene i Norge 984195796
Fiskeridirektoratet 971203420
Forbrukerombudet 974761335
Forbrukerrådet 871033382
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 989628011
Fredskorpset 981965132
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 974762994
Fylkesmannen i Buskerud 946473111
Fylkesmannen i Finnmark 967311014
Fylkesmannen i Hedmark 974761645
Fylkesmannen i Hordaland 974760665
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 974764067
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 974772108
Fylkesmannen i Oppland 970350934
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 974761319
Fylkesmannen i Rogaland 974763230
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 974763907
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 974764350
Fylkesmannen i Telemark 974762684
Fylkesmannen i Troms 974772124
Fylkesmannen i Vestfold 974762501
Fylkesmannen i Østfold 974760460
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 995710757
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) 974760908
Generaladvokatembetet 971527072
Helsedirekotratet 983544622
Hovedredningssentralen Nord-Norge 971390425
Hovedredningssentralen Sør-Norge 971513756
Husbanken 942114184
Husleietvistutvalget 982965691
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 987879696
Internasjonalt reindriftssenter 988820016
Jernbanedirektoratet 916810962
Justervesenet 874761192
Klagenemnda for industrielle rettigheter 999205437
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 985847215
Konkurransetilsynet 974761246
Kontoret for voldsoffererstatning 986187243
Kunst i offentlige rom 974778998
Kystverket 874783242
Landbruksdirektoratet 981544315
Likestillings- og diskrimineringsombudet 988681873
Lotteri- og stiftelsestilsynet 982391490
Luftfartstilsynet 981105516
Mattilsynet 985399077
Medietilsynet 974760886
Meteorologisk institutt 971274042
Miljødirektoratet 999601391
Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX) 974788985
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 979529783
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten 984936966
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider 938966397
Norges forskningsråd 970141669
Norges vassdrags- og energidirektorat 970205039
Norsk Akkreditering 986028307
Norsk filminstitutt 892211442
Norsk Kulturminnefond 985980101
Norsk kulturråd 971527412
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 970145567
Norsk pasientskadeerstatning 984936923
Norsk Polarinstitutt 971022264
Norsk Romsenter 886028482
Petroleumstilsynet 986174613
Regelrådet 916195613
Regjeringsadvokaten 974761378
Riksantikvaren 974760819
Riksmekleren 971524626
Sameskolen for Midt-Norge 974764814
Sekretariatet for konfliktrådene 986074465
Sekretariatet for likestillngs- og diskrimineringsnemda 988681954
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget 985211132
Sjøfartsdirektoratet 974761262
Spesialenheten for politisaker 987248890
Språkrådet 971527404
Statens arbeidsmiljøinstitutt 874761222
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (VEA) 870961642
Statens havarikommisjon for transport 881143712
Statens helsetilsyn 974761394
Statens jernbanetilsyn 979363974
Statens kartverk 971040238
Statens legemiddelverk 974761122
Statens lånekasse for utdanning 960885406
Statens pensjonskasse 982583462
Statens sivilrettsforvaltning 986186999
Statens vegvesen 971032081
Statsbygg 971278374
Stortinget 971524960
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 914459265
Tolletaten 880455702
Trygderetten 974761084
Utdanningsdirektoratet 970018131
Utlendingsnemnda 982019095
Valgdirektoratet 916132727
Vegtilsynet 917928010

 

Oppdatert: 9. september 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord