Statlige virksomheter tildelt Egencia Norway AS

Følgende virksomheter har fått tildelt Egencia Norway AS som leverandør av Fellesavtalen for reisebyråtjenester.

Virksomhetsnavn

Organisasjons-nummer

Arbeids- og sosialdepartementet

983 887 457

Arbeidsretten

971 525 681

Arbeidstilsynet

974 761 211

Arkivverket

961 181 399

Barne- og familiedepartementet

972 417 793

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

986 128 433

Barneombudet

971 527 765

Datatilsynet

974 761 467

De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino

971 578 807

Den norske opera og ballett

920 201 598

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

974 761 424

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

974 760 282

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

974 760 983

Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD

971 277 882

Diskrimineringsnemnda

988 681 954

Finansdepartementet

972 417 807

Forbrukerrådet

871 033 382

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

989 628 011

Forsvarets forskningsinstitutt

970 963 340

Forsvarsbygg

975 950 662

Forsvarsdepartementet

972 417 823

Fylkesmannen i Agder

974 762 994

Fylkesmannen i Innlandet

974 761 645

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

974 764 067

Fylkesmannen i Nordland

974 764 687

Fylkesmannen i Oslo og Viken

974 761 319

Fylkesmannen i Rogaland

974 763 230

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

967 311 014

Fylkesmannen i Trøndelag

974 764 350

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

974 762 501

Fylkesmannen i Vestland

974 760 665

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)

921 540 167

Helse- og omsorgsdepartementet

983 887 406

Hovedredningssentralen Nord-Norge

971 390 425

Hovedredningssentralen Sør-Norge

971 513 756

Husleietvistutvalget

982 965 691

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

987 879 696

Internasjonalt reindriftssenter

988 820 016

Jernbanedirektoratet

916 810 962

Justervesenet

874 761 192

Justis- og beredskapsdepartementet

972 417 831

Klagenemndssekretariatet

918 195 548

Klima- og miljødepartementet

972 417 882

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

985 847 215

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

972 417 858

Konkurransetilsynet

974 761 246

Kontoret for voldsoffererstatning

986 187 243

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

911 830 868

Kulturdepartementet

972 417 866

Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge

974 761 114

Kunnskapsdepartementet

872 417 842

Kunst i offentlige rom

974 778 998

Landbruks- og matdepartementet

972 417 874

Longyearbyen lokalstyre

984 047 851

Luftfartstilsynet

981 105 516

Mattilsynet

985 399 077

Medietilsynet

974 760 886

Meteorologisk institutt

971 274 042

Miljødirektoratet

999 601 391

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

974 446 871

Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM)

985 165 262

Norsk Akkreditering

986 028 307

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

988 983 837

Norsk Kulturminnefond

985 980 101

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

970 145 567

Norsk Polarinstitutt

971 022 264

Norsk Romsenter

886 028 482

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

970 955 992

Nærings- og fiskeridepartementet

912 660 680

Olje- og energidepartementet

977 161 630

Pensjonstrygden for sjømenn

940 415 683

Regjeringsadvokaten

974 761 378

Riksantikvaren

974 760 819

Samferdselsdepartementet

972 417 904

Sekretariatet for konfliktrådene

986 074 465

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget

985 211 132

Sjøfartsdirektoratet

974 761 262

Språkrådet

971 527 404

Statens arbeidsmiljøinstitutt

874 761 222

Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (VEA)

870 961 642

Statens havarikommisjon for transport

881 143 712

Statens kartverk

971 040 238

Statens sivilrettsforvaltning

986 186 999

Statistisk sentralbyrå

971 526 920

Statsbygg

971 278 374

Statsministerens kontor

972 417 777

Sysselmannen på Svalbard

971 456 523

Sørsamisk Kunnskapspark

974 764 814

 

Oppdatert: 9. september 2020

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord