Hvordan redusere energibehovet i bygganskaffelser?

Hvordan passivhus, nullenergihus eller plusshus kan redusere energibehovet ved bygganskaffelser og hvordan du kan utnytte lokale ressurser ved produksjon av fornybar energi.

Passivhus er bygg som bruker lite eller ingen energi til oppvarming.

Det finnes norske standarder som beskriver nivåkrav til passivhus og lavenergibygninger.

I tidlig planlegging av bygget er det viktig å finne ut hvilke energiambisjoner du ønsker, før du setter i gang med kunngjøring av konkurranser.

Ved å bygge passivhus, nullenergibygg eller plusshus kan en oppnå mer energieffektive bygg enn ved å velge lavenergibygg, som er standardnivået for boliger og yrkesbygninger (gitt i NS3700 og NS3701).

Bygningskropp og valg av energikilder vil påvirke energibruken i bygget. Et lavere energiforbruk i bygg kan oppnås ved å følge prinsippene i Kyotopyramiden:

Passivhus

Passivhus kjennetegnes ved at varmebehovet er så lavt at det er unødvendig å installere en tradisjonell oppvarmingsløsning.

Passivhus kan oppnås gjennom følgende hovedgrep

 • God plassering av bygning på tomten for å optimere oppvarming fra solen
 • Kompakt bygningskropp
 • Tykt isolasjonslag i alle ytre bygningsdeler (yttervegg, tak, gulv)
 • Moderat bruk av glass i fasade
 • Trelags vinduer
 • Nøyaktig utførelse, slik at uønskede luftlekkasjer unngås
 • Energieffektiv ventilasjon

Plusshus har ofte samme byggeteknisk utforming som for passivhus, men har en lokal energiproduksjon som er større enn energien bygget bruker gjennom året.

Nullutslippsbygg

Et nullutslippsbygg produserer nok fornybar energi til å kompensere for byggets totale klimagassutslipp gjennom hele levetiden, f.eks inkludert materialbruk. 

Skal du produsere energi lokalt, er det viktig at du får brukt eller lagret all energien du produserer. Det er også mulig å selge overskuddsstrøm til nettet via plusskundeordningen. 

Det norske forskningssamarbeidet ZEB, Zero Emission Buildings, har laget definisjoner for ulike nivå av nullutslippsbygg ut i fra hvor mange faser av livsløpet som er inkludert. Byggets fornybare energiproduksjon kompenserer for klimagassutslippene fra faser som produksjon av byggematerialer, byggeprosess, drift, rivning, deponering og gjenvinning av avfall.

Energiproduksjon basert på lokale ressurser

Eksempler på lokal fornybar energiproduksjon kan du vurdere:

Elektrisitetsproduksjon
 • Solceller
 • Bioenergi-basert kombinert kraft-/varmeproduksjon
 • I noen tilfeller kan også småskala vindkraft være aktuelt
Varme
 • Varmepumper basert på grunnvarme, luft og sjøvann eller andre vannkilder, eller spillvann
 • Bioenergi som bioolje, biogass eller fast brensel
 • Solfanger
Kjøling
 • Frikjøling (kjøling mot naturlig kalde medier, som luft eller vann)
 • Varmepumpe-integrert kjøling
 • Sorptiv kjøling der det finnes varmekilder som egner seg for dette
Andre

Integrerte brenselceller for kombinert el- og varmeproduksjon

 

Andre sider på anskaffelser.no
Oppdatert: 7. mars 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord