Kontraktsoppfølging - skytenester (cloud)

Gjennom kontraktsoppfølginga sikrer du at behovet er dekka og at ytingane du har avtalt blir levert

Dei mest vanlege måleparametra (KPI) for skytenester er omtalt under. Elles følgjer du den vanlege prosessen for kontraktsoppfølging.

Styringsparametere (KPI)

​Nedanfor har vi lista opp nokre aktuelle krav til tenestenivå. Gå gjennom og fyll ut lista ut frå behova dine. Skriv inn krava til tenestenivå i den første kollonna. Du kan også bruke skjemaet til avviksrapportering ved å skrive inn kva du skal gjere dersom tenesta ikkje oppfyller krava. 

Krav til tenestenvå (KPI)

Tiltak ved avvik

Ansvarleg

Om tenesta

 

 

Oppetid

 

 

Intervall mellom kvart vedlikehald

 

 

Tid til respons

 

 

Sikkerheit

 

 

Software versjon

 

 

Tid frå release av ny software til den er innstallert på dine tenester

 

 

Frekvens mellom kvar sikkerheitsrevisjon

 

 

Servicenivå

 

 

Opningstider for service desk

 

 

Servicepersonalet sitt kompetansenivå

 

 

Sjekkliste

Døme på oppgåver i kontraktsoppfølginga finn du under. Ei nyttig øving kan vere å drøfte korleis lista kan brukast i di organisasjon, rett eller legg til nye punkt, og bruk i kontraktperioden.

Aktivitet

Status

når

ansvar

Behov      

Er behovet dekka

     
Er servicemåla (SLA) oppfylgt      
Utvikler tenesta seg i tråd med gjeldande regelverk      
Tryggleik og integrasjonar      
Fungerer skyløysinga med interne system      
Fungerer skyløysinga med outsourca system       
Er krav til sikkerheit og personvern oppfylt      
Er løysinga compliant med sektorspesifikk lovgjeving      
Handtering av avvik, feil og manglar      
Brukarar      
Opplæring av brukarar      
Handtere superbrukarane sin kommunikasjon med leverandør      
Økonomi      
Sjekke at abonnementet er tilpasse volumet og behovet      
Kontroll av faktura mot behov      
Er det ytt kompensasjon for manglande oppfylling av tenestenivåavtalen      
Kontroll av vilkår      
Tilfredsstiller responstid og oppetidsgarantiar behova dine      
Kan informasjon overførast til nye system      
Tap av data/informasjon. Korleis dekker leverandør dette      
Oppdatert: 20. juni 2019

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord