Tildelingskriterier - konsulenttjenester

Velg tildelingskriterier som er egnet til å skille tilbudene fra hverandre og som gir deg merverdi som oppdragsgiver. Vil det gi leveransen merverdi for deg om tilbudt konsulent har doktorgrad, eller er en bachelorgrad tilstrekkelig?

Med tildelingskriterier menes de forhold som vektlegges når oppdragsgiver skal tildele kontrakten, og som skal identifisere det beste tilbudet. Uansett omfang av den konsulenttjenesten du skal kjøpe, skal tildelingskriteriene knytte seg til den tjenesten du skal kjøpe.

For kjøp mellom 1,3 mill. kr. eks. mva. og EØS-terskelverdiene er det krav om at tildelingskriteriene skal være objektive. Ved kjøp over EØS-terskelverdiene må du velge tilbud på grunnlag av

  • laveste pris
  • laveste kostnad
  • beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet.

Eksempler på tildelingskriterier

Kriterium: Beste løsningsforslag

Under dette kriteriet stiller du krav til i hvilken grad tilbudte løsningsforslag er egnet til å oppfylle anskaffelsens formål/målsetning. Merk at innenfor bygg og anlegg, vil begrepet «oppgaveforståelse» være mer dekkende enn «løsningsforslag». Løsningsforslag brukes i denne bransjen gjerne om tegninger. Oppgaveforståelse omfatter mer, f.eks. risikoforhold, utfordringer, koordinering og samarbeid mellom aktørene mv.

Be om at leverandørene i sitt tilbud redegjør for hvordan de har tenkt å løse oppdraget. Redegjørelsen må inneholde beskrivelse av eventuelle risikomomenter og hvordan leverandøren planlegger å minimere disse. Vær bevisst på hvor detaljert du vil at krav til løsningsforslag skal være, og hvor detaljert løsningsbeskrivelsen må være.

For å unngå for omfattende besvarelser på dette punktet kan du stille krav til omfang på hva som skal leveres, f.eks. begrenset til antall sider i tilbudet. Som del av løsningsforslaget kan du også vurdere om du bør stille krav til hvordan tilbyder vil kvalitetssikre og organisere det som skal leveres. Du kan da f.eks. vurdere i hvilken grad tilbyders kvalitetssikringssystem vil bli anvendt i den konkrete leveransen. Dersom du mener at krav til kvalitetssikringssystem skal knyttes til tilbyders evne til å levere eller som et minstekrav, må du bruke det som et kvalifikasjonskrav eller som en kravspesifikasjon og ikke som et tildelingskriterium.

Vurder også om krav til kompetanseoverføring skal være del av løsningsforslaget. Da må du be om en beskrivelse av hvordan dette skal skje (rapport, kurs, film etc.).

Kriterium: Beste kompetanse og erfaring for utførelse av oppdraget

Under dette kriteriet stiller du krav til kompetansen og erfaringen til de personer som er tilbudt å gjennomføre oppdraget.

Be om at leverandøren i sitt løsningsforslag opplyser om hvilke konsulenter som skal utføre oppdraget med en beskrivelse av hva de enkelte konsulentene skal bidra med. En kortfattet CV for hver av konsulentene må vedlegges. Se CV-MAL på høyre side som kan brukes for utfylling av Leverandøren.

Her bør du også be om at erfaring fra tilsvarende oppdrag dokumenteres, inklusiv informasjon om referansepersoner som kan kontaktes. Vurder om det skal stilles krav til at skriftlig referansevurdering for et begrenset antall referanseoppdrag inkluderes i tilbudet.

Vær bevisst på hvilke krav du stiller til leverandørens referanser, og hvor strenge slike krav bør være. Slike referanser kan brukes for å evaluere den/de tilbudte konsulenters kompetanse og erfaring knyttet til hvordan tilbudt oppdrag kan gjennomføres.

Vær også bevisst på hvor mye ressurser du vil bruke på å sjekke referanser. Vurder derfor å sette et tak på antall referanser du vil at tilbudene skal inneholde for å unngå et for omfattende tilbud.

Vær tydelig på at du ikke stiller krav til kompetanse ut over det som er nødvendig for oppdraget. Ofte ber oppdragsgivere om mer kompetanse enn nødvendig for utførelse av et  konsulentoppdrag, noe som medfører at leverandørene da ofte tilbyr sine beste og mest erfarne konsulenter. Dette kan igjen favorisere de store konsulentselskapene og bety at tjenesten blir dyrere enn nødvendig. Konkurransen mellom konsulentselskapene vil også kunne begrenses unødig.

Vær tydelig på hva som er «riktig» kompetanse for oppdraget. Er spesialisert og oppdatert kompetanse viktigere enn antall år? Hvor mye bør erfaring telle? Husk også at du bør ta inn absolutte minimumskrav til konsulenters kompetanse og erfaring i kravspesifikasjonene, f.eks. at tilbudt juridisk ressurs skal være advokat og ikke fullmektig. Tildelingskriteriet utformes da som nødvendig kompetanse for å utføre oppdraget utover minimumskrav.

Kriterium: Laveste pris

Kravet dokumenteres gjennom timepris for tilbudte konsulenter alternativt fastpris for oppdraget. Det er også mulig å be om pris på ulike konsulentkategorier og være tydelig på hvilke av priskategoriene som skal vektlegges. Du kan også be om beskrivelse av ulike kostnadselementer som f.eks. utgifter til trykking av rapport, reiser, møter mv.

For utredningsoppdrag bør du vurdere hvor viktig pris som tildelingskriterium skal være, siden det du kjøper først og fremst er rett kompetanse og metodikk. I tillegg vil ofte kostnadsrammen for oppdraget være gitt. Valg av leverandør etter prinsippet «hvor mye kvalitet får jeg for denne summen», kan derfor være den beste løsningen fremfor å vektlegge laveste pris. En slik løsning forutsetter at du har god kunnskap om det konkrete konsulentmarkedet slik at du ikke betaler for en kvalitet du kunne betalt mindre for.

Se også

[related-content-migration-old-id:15799]
Oppdatert: 2. juli 2018

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord