Seriøsitetsbestemmelsene er revidert

Omforente seriøsitetsbestemmelser skal gi flere lærlinger og motvirke arbeidslivskriminalitet i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Publisert: 17. sep 2018, Sist endret: 05. nov 2018

Seriøsitetsbestemmelsene ble lansert i 2015.  De er nå revidert som en følge av ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS) og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) står sammen bak nye seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter.

 – De omforente seriøsitetsbestemmelsene er ikke til hinder for lokale seriøsitetskrav, men vi anbefaler offentlige oppdragsgivere å bruke de oppdaterte seriøsitetsbestemmelsene i bygg- og anleggsanskaffelser. Bred oppslutning om bestemmelsene og lik praktisering vil bidra til forutsigbarhet og seriøsitet i offentlige bygg- og anleggsprosjekter, sier seniorrådgiver Anne Cathrine Jacobsen i Difi.

Partene har også blitt enige om å justere lærlingklausulen i tråd med det nye anskaffelsesregelverket. For å gjøre det enklere å nå målet om flere lærlinger innenfor bygg- og anleggsnæringen og sikre nødvendig rekruttering til bransjen og utdanning av fagarbeidere i Norge, inneholder bestemmelsene et krav om at minst syv prosent av de arbeidede timer utføres av lærling innenfor bygg- og anleggsfagene. Kontraktsbestemmelsen åpner opp for at denne prosentsatsen kan justeres.

Seriøsitetsbestemmelsene innebærer krav til lønns- og arbeidsvilkår, HMS-kort, krav om faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører mv. Bestemmelsene sikrer også adgang til kontroll av at kravene etterleves.  

Deldette