Miljøkrav i offentlige anskaffelser er viktig, men vanskelig

En ny rapport viser at offentlige virksomheter mener at miljøkrav i anskaffelser er viktig for samfunnet og fremmer grønn omstilling, samtidig som det er vanskelig.

Publisert: 09. Apr 2019, Sist endret: 10. Apr 2019

Dybdeundersøkelsen innenfor miljø i offentlige anskaffelser er en del av Modenhetsundersøkelsen som Rambøll gjennomførte for Difi i 2018. Resultatene fra 151 virksomheter viser at fylkeskommunene generelt sett gjør det bedre enn kommunene og statlige virksomheter.

Mens nesten ni av ti virksomheter mener miljøkrav i anskaffelser er viktig for samfunnet, samtidig som de fleste mener at miljøkrav fremmer grønn omstilling, mener fortsatt mange at det er tidkrevende og vanskelig.

– Vi har forståelse for at mange innkjøpere må bruke noe mer tid enn før på miljøriktige anskaffelser. Samtidig er gevinstene av grønne anskaffelser store både for enkeltpersoner og for samfunnet. Offentlig sektor er en dominerende innkjøper som skal være et godt eksempel for resten av samfunnet. Vi må gå foran og bruke anskaffelser som et miljøverktøy, sier seksjonsleder Marit Holter Sørensen i Difi.

Hun viser også til Oslo Economics gevinstanalyse for grønne anskaffelser som ble publisert i 2018. Der heter det at "...grønne anskaffelser kan ansees som en investering i en teknologi, et marked og en kompetanse som kan gi kostnadseffektive miljøgevinster på sikt. Grønne anskaffelser kan også bidra til kostnadsbesparelser, noe som var tilfelle i to av de ti eksempelanskaffelsene i analysen."

Marit Holter Sørensen sier at Difi vil bruke resultatene fra modenhetsundersøkelsen til å komme innkjøpernes utfordringer i møte.

Nesten fire av fem virksomheter har ikke styringsparametere (KPIer) for miljøaspekter i anskaffelser, og over halvparten svarer at virksomheten i liten eller svært liten grad har rutiner for å vurdere miljøbelastning i anskaffelser. Over halvparten gjennomfører dessuten i liten eller svært liten grad dialog med markedet om mulige klimavennlige løsninger.

Mangel på kompetanse og ressurser oppgis å være blant de viktigste barrierer ved å vurdere miljøbelastning og å utvikle miljøkrav. De fleste virksomhetene svarer at Difis nettsider brukes i utviklingen av miljøkrav.

Alle resultatene fra undersøkelsen finner du her.