Arbeidet med felles kjøreregler for anskaffelser er i gang

27. november kom arbeidet med felles kjøreregler for offentlige anskaffelser igang. Statssekretær i NFD, Magnus Thue holdt innledningen. Deltakerne skal lage felles kjøreregler med 6-8 regler uavhengig av type anskaffelse.

Publisert: 29. nov 2019, Sist endret: 10. sep 2020

Kjørereglene kommer som et resultat av stortingsmelding 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser. 

I meldingen heter det blant annet:

"Økt kunnskap og bevissthet skapes også gjennom dialog. Næringslivet har viktige og gode innspill til hvordan offentlige anskaffelser kan bli bedre, jf. blant annet gjennomgangen i punkt 5.2, og som de i varierende grad opplever at oppdragiverne hører på eller kjenner til. Samtidig er det også mye leverandørene kan bli bedre på og bidra med, jf. den kortfattede gjennomgangen i punkt 5.3. Regjeringen vil derfor invitere næringslivet og offentlige oppdragsgivere til å gå sammen om å utarbeide felles kjøreregler for hvordan offentlige anskaffelser best kan gjennomføres.

Tanken bak tiltaket er å etablere en dialog mellom næringslivet og offentlige oppdragsgivere som skal munne ut i et omforent dokument med kjøreregler som retter seg mot både oppdragsgiverne og leverandørene. Målet er at dette vil bidra til økt bevisstgjøring, som igjen vil gi bedre anskaffelser, lavere transaksjonskostnader og senke konfliktnivået."

Disse deltar i arbeidet:

Disse deltar i arbeidet fremover: NHO, EBA bygg og anlegg, IKT Norge, Virke, KS, Fredrikstad kommune, Gjesdal kommune, Skatteetaten, Maskinentreprenørenes forening (MEF), SMB Norge, Statens vegvesen, Sykehusinnkjøp, Statens innkjøpssenter og Fylkeskommunalt innkjøpsforum

Kontakt