Ny rapport om hvordan anskaffelsesfunksjonen bør organiseres

Digitaliseringsdirektoratet har kartlagt hvordan virksomheter kan organisere anskaffelsesfunksjonen for at anskaffelser skal være et sterkere strategisk virkemiddel for virksomhetens måloppnåelse.

Publisert: 28. Feb 2020, Sist endret: 28. Feb 2020

Anskaffelser er, ved siden av lønn, offentlige virksomheters største utgiftspost. Organisering av arbeidet har derfor stor betydning for om offentlige virksomheter utnytter ressursene best mulig og oppnår sine målsettinger.

– Vi håper denne rapporten kan bidra til at offentlige ledere tar i bruk anskaffelser i større grad for å nå sine samfunnsoppdrag. Det er stort potensial for sterkere kobling mellom innkjøpsmiljøer, fagmiljøer og ledelse i den enkelte virksomhet, sier prosjektleder for rapporten, Mona Stormo Andersen.

Rapporten belyser hvilke faktorer som fremmer og hemmer effektiv organisering av anskaffelser, og den inkluderer en modell for å analysere organisering av anskaffelser. På bakgrunn av modellen anbefaler vi tiltak som kan gi offentlige ledere større handlingsrom gjennom sterkere kobling mellom ledelse, innkjøpsenhet og fagmiljø.  

Rapporten kan brukes av den enkelte virksomhet som ønsker å analysere hvorvidt deres anskaffelsesfunksjon er hensiktsmessig organisert.

I samsvar med Stortingsmeldingen Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Meld. St. 22 (2018–2019), vil rapporten kunne styrke lederes mulighet til å bruke potensialet som ligger i offentlige anskaffelser.

Fra støtte til strategisk premissgiver? Om utvikling og organisering av anskaffelsesfunksjonen

Kontakt