Ny veileder om anskaffelse av helse- og sosialtjenester og ideelle leverandører

Digitaliseringsdirektoratet har publisert en ny veiledning om anskaffelser av helse- og omsorgstjenester. Den viser hvilke muligheter offentlige oppdragsgivere har for å legge vekt på kvaliteter i tjenestetilbudet som er av betydning for brukerne, og som ideelle leverandører tradisjonelt har lagt vekt på.

Publisert: 27. Feb 2020, Sist endret: 28. Feb 2020

Regjeringen mener at ideelle tjenesteleverandører utgjør et viktig alternativ til det offentlige og kommersielle tilbudet og ønsker derfor å legge til rette for ideell vekst.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Digitaliseringsdirektoratet derfor laget en veiledning for anskaffelser av ulike helse- og sosialtjenester som kan fremme ideelle leverandørers medvirkning i tjenesteproduksjonen.

Vi har innhentet eksempler fra ulike offentlige oppdragsgivere som er omtalt i veilederen. Vi mener at disse eksemplene kan være til god nytte for andre offentlige oppdragsgivere som skal anskaffe denne typen tjenester, sier fagdirektør Trygve Laake i Digitaliseringsdirektoratet.

Formålet med veilederen er å synliggjøre handlingsrommet innenfor anskaffelsesregelverket for oppdragsgivere som vil medvirke til å gjennomføre regjeringens mål om å styrke ideell sektor.

Veilederen viser handlingsrommet som finnes i unntaket for utøvelse av offentlig myndighet og hvordan brukervalgsordninger som faller innenfor anskaffelsesregelverkets virkeområde kan utformes slik at ideelle leverandører kan delta i konkurransen.

Veilederen supplerer veilederen som Difi laget våren 2018 om anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Tjenestespesifikk veileder om anskaffelse av helse- og sosialtjenester