Gi innspill til veiledning om klima- og miljøvennlig biodrivstoff

DFØ har laget forslag til revidert veiledning om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport, med fokus på flytende biodrivstoff. Frist for innspill er 9. november kl.12.00.

Publisert: 28. sep 2020, Sist endret: 28. sep 2020

Det siste året har det skjedd flere endringer i rammevilkårene for flytende biodrivstoff. 1. juli 2020 ble det innført veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff (som HVO, biodiesel og bioetanol). Videre er omsetningskravet økt, med stadig høyere delkrav for avansert biodrivstoff. Omsetningskravet vil øke ytterligere 1.1.2021.

I lys av endringene har DFØ bedt Miljødirektoratet om å vurdere klimaeffekten av offentlige anskaffelser av flytende biodrivstoff. Notatet fra Miljødirektoratet er vedlegg til innspillsrunden.

Miljødirektoratet konkluderer med at bruk av flytende biodrivstoff i seg selv er et viktig klimatiltak som isolert sett har høy klimanytte når det erstatter fossil energi og er fremstilt av avfall og rester.

Miljødirektoratet vurderer samtidig at klimaeffekten av bruk av flytende biodrivstoff til veitransport i offentlige anskaffelser er svært begrenset fordi omsetningen av flytende biodrivstoff allerede er regulert gjennom omsetningskravet. Analysen beskrives i detalj i Miljødirektoratets notat, som er vedlegg i innspillsrunden.  

DFØ arbeider nå, på bakgrunn av innspillene fra Miljødirektoratet, med å oppdatere vår veiledning for offentlige innkjøpere knyttet til anskaffelse av flytende biodrivstoff til veitransport. Vedlegg 3 i innspillsrunden presenterer utkast til oppdatert drivstoffmatrise der flytende biodrivstoff ikke premieres.

Slik gir du innspill

Vi ønsker innspill fra berørte parter til planlagte endringer i vår veiledning. Du finner notater med vedlegg og informasjon til innspillsrunden under drivstoffmatrise for tunge kjøretøy.

Kontakt