Nyhetsarkiv

To verktøy til bruk i BVP-prosjekter

DFØ publiserer nå sjekkliste for konkretiseringsfasen og risikostyringsplan med ukentlig risikorapportverktøy til bruk i anskaffelser med Best Value Procurement (BVP) metoden.

Nullutslipp bør prioriteres i offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser av transportløsninger bør prioritere nullutslipp og biogass, ikke flytende biodrivstoff, mener DFØ og Miljødirektoratet. Nå kommer nye innkjøpsråd for tungtransport og busser.

Dette er status i innkjøps-Norge  

DFØs nye modenhetsundersøkelse om offentlige anskaffelser viser store forskjeller mellom stat, kommune, fylkeskommune og statlige og kommunale foretak og selskaper. Samlet sett opplever innkjøpslederne at kompetansen er tilstrekkelig god, men de har mange av de samme kompetansebehovene som i 2018.  

E-læring for å hindre arbeidslivskriminalitet

Mange innkjøpere opplever at det kan være vanskelig å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Derfor har DFØ og Arbeidstilsynet laget et praktisk e-læringskurs om temaet. 

Ring oss om bærekraftige anskaffelser!

Ny sparretelefon skal tilby innkjøpere og miljørådgivere veiledning i å sikre miljø og bærekraft i offentlige anskaffelser. Ta kontakt på 404 34 830.

Regjeringens klimaplan vil gi økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp

Regjeringen la 8. januar frem Klimaplanen (Meld. St. 13 (2020–2021)). Regjeringen varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

Nå er det enklere å anskaffe grønne og sirkulære møbler

Nye krav og kriterier skal gjøre det enklere for innkjøper å stille krav til miljø i anskaffelser av møbler. En ny veileder utfyller kriteriesettet og viser hvordan offentlige virksomheter kan jobbe for at bruken av møbler bidrar til en sirkulær økonomi.

Anleggsbransjen får nye miljøkriterier

I dag lanserer DFØ nye miljøkriterier for anleggsanskaffelser. Offentlige byggherrer får nå et felles utgangspunkt de kan bruke i kunngjøringene, og leverandørene et mer omforent krav fra byggherrene.

Sider