Nyhetsarkiv

Ikkje alle seier ja til KOFA-gebyr

Eit klart fleirtal av dei som har meint noko om det, går inn for at KOFA på nytt skal få gje straffegebyr. Men tunge høyringsinstansar seier nei eller har motførestillingar.

Vil jamstelle innovasjon med miljø og sosiale omsyn

Offentlege oppdragsgjevarar bør i alle innkjøpa sine gjere greie for om desse er eigna for innovasjon eller ikkje. Det krev forskingsinstitutta i ei høyringsfråsegn. Difi trur ikkje dette er den beste framgangsmåten for å fremme innovasjon.

Åpner for konkurranse på kvalitet, ikke pris

Fritt brukervalg innenfor visse helsetjenester åpner for konkurranse på kvalitet, ikke pris. Leverandørene må nemlig godkjennes før de får oppdrag til en pris fastsatt av staten.

Nye og enklare reglar for anskaffingar

– Dårlege offentlege innkjøp kostar både staten og næringslivet dyrt. Nå innfører vi enklare og betre reglar, seier næringsminister Monica Mæland.

Lansering av veileder om beste praksis

Difis nye veileder om beste praksis for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ble lansert på et frokostseminar i dag. Veilederen er utviklet på oppdrag fra Arbeids- og sosial departementet og er et av tiltakene i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet.

Hvilket etisk ansvar har Norges største innkjøper?

På Stortingssseminaret om etikk i offentlige innkjøp, vil Dag Strømsnes snakke om Difis veileder, "det gode innkjøp" som handler om hvordan samfunnsanvar kan bli en integrert og naturlig del av anskaffelsesprosessen.

Sider