Sosialt ansvar

Samfunnsansansvarlige anskaffelser og Covid-19

Covid-19 sitauasjonen påvirker arbeidsvilkåren i lavkostland under produksjonen av høyrisikoprodukter. Som innkjøper har du et ansvar for å sikre at de største høyrisikoleverandørerne som dere har rammeavtaler med har implementert prosesser og rutiner for å tilpasse virksomheten til Covid-19 i globale leverandørkjeder. Enkelte industrier, spesielt innen medisinsk forbruksmateriell har opplevd en ekstraordinært produksjonstpress. Hvordan har dette påvirket arbeidsforholdene relatert til smittevern, farlige arbeidsforhold og ulovlig overtid tvingende overtidsarbeid? Andre høyrisikokategorier, for eksempel tekstilindustrien, opplever å andre siden orderkanselleringer og massive arbeidsoppsigelser.

Send ut spørsmålsskjemaer

Etterspør informasjon om håndtering av arbeidsforholdene på produksjonsenhetene for dere høyrisikoprodukter din virksomhet bruker i store volumer i den daglige driften.

Vi anbefaler at du sender ut spørsmålsskjemaer, for eksempel i Forms eller på epost, der du stiller spørsmål for å forsikre deg om at nødvendige tiltak for å tilpasse leverandørkjedestyringen til Covid-19 situasjonene er gjennomført. 

Relevante spørsmål til høyrisikoleverandørene som opplever ekstraordinær orderinngang er: Hvordan har din virksomhet tilpasset leverandørkjedestyringen til Covid-19 situasjonen i leverandørkjeden? Hvilke tiltak er gjennomført for å kontrollere nødvendig smittespredningstiltak og sikkerhetstiltak på de produksjonsenhetene som opplever ekstrem orderinngang?  Relevante spørsmål til høyrisikoleverandørene som opplever ekstraordinær kansellering av order: Hvordan har din virksomhet tilpasset leverandørkjedestyringen til Covid-19 situasjonen i leverandørkjeden? Hvordan har dere kontrollert at produksjonsenhetene ikke får unødvendige utsettelse av betalinger? Har dere fått statlig Covid-19 støtte som dere kan bruke for å gjennomføre forskuddsbetalinger?

Det er de største offentlige virksomhetene som forventes ta størst ansvar for å kontrollere de største leverandørene - som kan ha hundretusenvis av arbeidere i leverandørkjeden som påvirkes av Covid-19 situasjonen. Etisk Handel Norge og OECD kontaktpunkt Norge har laget Covid-19 veiledning for høyrisikoleverandører.

 

Stor innkjøpsmakt - store muligheter å stille krav til kontroll av arbeidforhold i leverandørkjeden

Alle mennesker har universelle rettigheter, uavhengig av hvor i verden de bor. Dessverre er slavearbeid, barnearbeid, forbud mot faglig organisering og andre kritikkverdige arbeidsforhold systematisk dokumentert av FN organisasjoner som ILO og OHCHR i leverandørkjeder til høyrisikoprodukter som for eksempel tekstil og klær, IKT, bygg- og anleggsmaterialer og kontorrekvisita.

Med et forbruk på over 500 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påse at leverandører av høyrisikoprodukter gjennomfører aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. Du som offentlig innkjøpere har, gjennom anskaffelsesloven, et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte og fremme grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser.

 
 

 

Nettverksmøter om samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser

Vi tilbyr nettverksmøter for deg som er interessert av å dele erfaringer og lære mer om offentlige anskaffelser og menneskerettigheter. Send oss en epost om du vil du delta på nettverksmøtene:  samfunnsansvar@digdir.no

Ved stor pågang prioriteres innkjøpssjefer og fagansvarlige for sosialt ansvar i de større offentlige virksomhetene.

Du finner oss også på LinkedIn under Nettverk for samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser: https://www.linkedin.com/groups/8301002/