Sosialt ansvar

Egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser

Samfunnsansansvarlige anskaffelser og Covid-19

Covid-19 sitauasjonen påvirker de mest sårbare. Arbeiderne i lavkostland under produksjonen av høyrisikoprodukter. Som innkjøper har du et ansvar for å sikre at de største høyrisikoleverandørerne som dere har rammeavtaler med har implementert prosesser og rutiner for å tilpasse virksomheten til Covid-19 i globale leverandørkjeder. Enkelte industrier, spesielt innen medisinsk forbruksmateriell har opplevd en ekstraordinært produksjonstpress. Hvordan har dette påvirket arbeidsforholdene relatert til ekstrem overtid, ulovlig tvingende overtid og overtidsbetaling? Andre høyrisikokategorier, for eksempel kontorrekvisitaindustrien, opplever å andre siden orderkanselleringer og massiv arbeidsoppsigelser.

Det er de største offentlige virksomhetene, som har høyrisikoproduktkontrakt for store beløp  - enkelte høyrisikokontrakt innen IKT industrien kan oppgå til 100 000- 500 000 kr - om forventes ta størst ansvar for å kontrollere, i første rekken de største leverandørene som kan ha hundretusenvis av arbeidere i leverandørkjeden som rammes av Covid-19 situasjonen. Etisk Handel Norge og OECD kontaktpunkt Norge har laget Covid-19 veiledning for høyrisikoleverandører.

Etterspør informasjon om håndtering av arbeidsforholdene på produksjonsenhetene for dere høyrisikoprodukter din virksomhet bruker i store volumer i den daglige driften.

Send ut spørsmålsskjemaer

Vi anbefaler at du sender ut spørsmålsskjemaer, for eksempel i Forms eller på epost, der du stiller spørsmål for å forsikre deg om at nødvendige tiltak for å tilpasse leverandørkjedestyringen til Covid-19 situasjonene er gjennomført. 

Relevante spørsmål til høyrisikoleverandørene som opplever ekstraordinær orderinngang er: Hvordan har din virksomhet tilpasset leverandørkjedestyringen til Covid-19 situasjonen i leverandørkjeden? Hvilke tiltak er gjennomført for å kontrollere nødvendig smittespredningstiltak og sikkerhetstiltak på de produksjonsenhetene som opplever ekstrem orderinngang?  

Relevante spørsmål til høyrisikoleverandørene som opplever ekstraordinær kansellering av order: Hvordan har din virksomhet tilpasset leverandørkjedestyringen til Covid-19 situasjonen i leverandørkjeden? Hvordan har dere kontrollert at produksjonsenhetene ikke får unødvendige utsettelse av betalinger? Har dere fått statlig Covid-19 støtte som dere kan bruke for å gjennomføre forskuddsbetalinger?

 

Stor innkjøpsmakt - store muligheter å stille krav til kontroll av arbeidforhold i leverandørkjeden

Alle mennesker har universelle rettigheter, uavhengig av hvor i verden de bor. Dessverre er slavearbeid, barnearbeid, forbud mot faglig organisering og andre kritikkverdige arbeidsforhold systematisk dokumentert av FN organisasjoner som ILO og OHCHR i leverandørkjeder til høyrisikoprodukter som for eksempel tekstil og klær, IKT, bygg- og anleggsmaterialer og kontorrekvisita.

Med et forbruk på over 500 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påse at leverandører av høyrisikoprodukter gjennomfører aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. Du som offentlig innkjøpere har, gjennom anskaffelsesloven, et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte og fremme grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser.

 

Nettverksmøter om samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser

Vi tilbyr nettverksmøter for deg som er interessert av å dele erfaringer og lære mer om offentlige anskaffelser og menneskerettigheter. Send oss en epost om du vil du delta på nettverksmøtene:  samfunnsansvar@digdir.no

Ved stor pågang prioriteres innkjøpssjefer og fagansvarlige for sosialt ansvar i de større offentlige virksomhetene.

Du finner oss også på LinkedIn under Nettverk for samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser: https://www.linkedin.com/groups/8301002/