Hva er sosialt ansvar?

Sosialt ansvar ved offentlige anskaffelser betyr å stille krav om at varer man kjøper produseres uten at mennesker blir skadet.

Publisert: 09. Apr 2014, Sist endret: 01. Mar 2020
Bomullsdott
 
 

Alle mennesker har universelle rettigheter, uavhengig av hvor i verden de bor. Det offentlige har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte. Med et forbruk på ca. 500 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører og markeder i en bærekraftig retning.

Nasjonale føringer

Anskaffelsesloven § 5 pålegger offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. Du kan lese mer om hva som ligger i dette lovkravet på siden om egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter.  For varer tilvirket i Norge blir disse hensyn ivaretatt gjennom annen lovgivning. 

 Internasjonale føringer

Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen (ILO) er FNs særorganisasjon for arbeidslivet. ILO jobber for å bedre arbeidsforhold, arbeidsmuligheter og levevilkår for arbeidere over hele verden. ILO har definert fire områder som særlig viktige. Disse er:

  • forbud mot barnearbeid
  • forbud mot diskriminering
  • forbud mot tvangsarbeid
  • organisasjonsfrihet

Det finnes i alt åtte konvensjoner som dekker disse områdene, også kalt ILOs kjernekonvensjoner. ILO kjernekonvensjonene gjelder for alle medlemsland i ILO uavhengig av om de har ratifisert dem.

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), enstemmig vedtatt i FNs Menneskerettighetsråd i juni 2011, omtaler forholdet mellom offentlige anskaffelser og menneskerettigheter. Artikkel 6 fastslår at staten bør promotere respekt for menneskerettigheter hos bedrifter som de har kommersielle transaksjoner med, ikke minst gjennom anskaffelser. Dette gir en unik mulighet til å fremme respekt for menneskerettighetene hos leverandører som offentlig sektor handler med. I utgangspunktet gjelder statens ansvar for å beskytte menneskerettigheter på eget territorium. Det har imidlertid vokst fram en internasjonal konsensus om et videre ansvar.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*