Risikomatrise tidlegfase OPS - BAE

Kjelde: DFØ

Risiko i OPS- prosjekt bør plasserast med den som mest kostnadseffektivt kan handtere og minimere det enkelte risikoelement. Dette bør framstillast i ei risikomatrise.

Publisert: 29. sep 2014, Sist endra: 26. nov 2020

For å få oversikt over risiko og ansvarsplassering mellom byggherre og OPS selskap bør du skissere ei risikomatrise. Dette bør du gjere allereie ved vurderinga av om offentleg privat samarbeid er eigna gjennomføringsmodell.

Ved vurdering av modellen er eigna er det viktig å få ei oversikt over hovudrisikoområde – og fordele desse mellom oppdragsgjevar og leverandør. Fordeling av risikoen påverkar prisen, og må vurderast ifrå punkt til punkt i kvart enkelt OPS-prosjekt.

Risikomatrisa er eit levande dokument som du bør oppdatere utover i prosjektet og i forhandling med leverandør.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*