Gjennomføring av konkurransen ved innovasjonspartnerskap

Konkurransegrunnlaget skal inneholde en beskrivelse av det konkrete behovet som den nyutviklede løsningen skal dekke.

Ved gjennomføring av et innovasjonspartnerskap, må konkurransegrunnlaget inneholde følgende informasjon:

 • Beskrivelse av behovet for den innovative varen, tjenesten eller bygge- og anleggsarbeidet
 • Kontraktsvilkår som gjelder for oppdraget, inklusive hvilke ordninger som gjelder for de immaterielle rettighetene 
 • Kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier som blir stilt til leverandørene
 • Tildelingskriterier
 • Utvelgelse av leverandører til forhandling og beskrivelse av forhandlingsrunden
 • Hvordan kjøpet vil bli foretatt (av den utviklede vare, tjenesten eller bygge- og anleggsarbeidet)
 • Anskaffelsens verdi (maksimal verdi av forsknings- og utviklingsaktivitetene i løpet av partnerskapet og beregnet verdi av det som forventes anskaffet ved partnerskapets opphør).

Beskrivelse av behovet

Innovasjonspartnerskap skal brukes for å utvikle og anskaffe helt nye varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeid fra markedet.  Konkurransegrunnlaget skal derfor inneholde en beskrivelse av det konkrete behovet som den nyutviklede varen eller tjenesten må dekke.

Behovsbeskrivelsen danner grunnlaget for hele innovasjonspartnerskapet. Beskrivelsen bør inneholde en begrunnelse for hvorfor det er behov for å få utviklet nye løsninger. Beskriv gjerne hvordan løsninger som finnes i markedet ikke løser virksomhetens behov og hvilke ulemper dette gir.

For å unngå å legge føringer på mulige løsninger, kan du beskrive ulike problemstillinger/scenarier som varen/tjenesten/bygg- og anleggsarbeidet må løse.

Eksempel på behovsbeskrivelse i Statens Vegvesens innovasjonspartnerskap for tunnelsikring

Statens Vegvesens innovasjonspartnerskap for tunnelsikkerhet

Kontraktsvilkår

Du må opplyse om de kontraktsvilkårene som gjelder for innovasjonspartnerskapet (inklusive immaterielle rettigheter). Kontrakten bør blant annet regulere:

 • Innovasjonspartnerskapets struktur
  Innovasjonspartnerskapet skal struktureres i faser med delmål som er fastsatt på forhånd. Det bør fremgå hva som skal til for å oppfylle delmålene. Regelverket legger opp til at du kan avslutte innovasjonspartnerskapet dersom et delmål ikke er nådd. Det er en forutsetning at det er tatt forbehold om dette i kontrakten.
 • Rettigheter
  Konkurransegrunnlaget må inneholde informasjon om hvilke regler som gjelder for immaterielle rettigheter. Dette er viktig for at leverandørene skal vite hvorvidt de kan utnytte den innovative løsningen i andre sammenhenger. Prisen blir vanligvis høyere dersom oppdragsgiveren ønsker å ha de immaterielle rettighetene selv. Dette må veies opp mot leverandørbindingen som kan oppstå hvis det er leverandøren som har rettighetene.
 • Bruk av underleverandører
 • Hemmeligholdelse av sensitiv informasjon
 • Lovkrav
 • Kjøp av utviklet vare/tjeneste eller bygge- og anleggsarbeid

Kvalifikasjonskrav ved innovasjonspartnerskap

Kun de leverandørene som tilfredstiller kvalifikasjonskravene kan sende inn tilbud i konkurransen. 

For innovasjonspartnerskap skal konkurransegrunnlaget inneholde krav til leverandørenes kvalifikasjoner innen forskning og/eller utvikling samt implementering av innovative løsninger. Det er viktig at dere stiller realistiske krav som ikke utelukker potensielle bidragsytere. Husk på at det ofte finnes nødvendig forsknings- og utviklingskompetanse også i små og nyetablerte selskaper.

Om det er flere leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene (under prekvalifiseringen) enn det du ønsker å ha med videre i konkurransen, må du bruke utvelgelseskriterier for å skille ut de mest kvalifiserte leverandørene.  

Eksempel på kvalifikasjonskrav i Bergen kommunes innovasjonspartnerskap

Bergen kommune har kunngjort innovasjonspartnerskapet 1000 bygg - 10 000 muligheter for å få utviklet løsninger som skal bidra til mer effektiv forvaltning av kommunale bygg. De var stor interesse rundt prosjektet. For å redusere antall tilbydere fastsatte Bergen kommue kriterier som ivaretar best mulig konkurransedynamikk i den videre konkurransen på følgende måte:

"Oppdragsgiver ønsker å kvalifisere både etablerte selskap med mye relevant erfaring, men ser også behov for å åpne konkunnransen for mindre erfarne og nyetablerte tilbydere, for eksempel innen gründermiljøene. Dersom det melder seg flere enn 10 (ti) leverandører som oppfyller minstekravene til kvalifikasjoner, vil oppdragsgivere reservere minst 2 (to) og maksimalt 4 (fire) plasser i konkurransen til mindre erfarne og nyetablerte selskap, forutsatt at det melder seg minst to slike selskap."

Innovasjonspartnerskapet 1000 bygg 10 000 muligheter

Tildelingskriterier

Ved utvelgelse av partnere som skal delta i innovasjonspartnerskapet, kan du kun velge leverandører og tilbud på grunnlag av «beste forhold mellom pris eller kostnad og kvalitet». Mer om tildelingskriterium.

Forhandling

Innovasjonspartnerskap skal inngås med forhandling. Husk at du som utgangspunkt skal invitere minimum tre tilbudsgivere til forhandlingsrunden. Dersom det ikke finnes et tilstrekkelig antall leverandører i markedet, kan du velge ut færre leverandører enn hva som er oppgitt i kunngjøringen. 

I forandlingsfasen kan det i utgangspunktet forhandles om alle aspekter av tilbudet. Husk at det ikke kan forhandles om absolutte krav eller kriterier for tildeling. Temaer som det kan være naturlig å forhandle ved inngelse av innovasjonspartnerskap er:

 • Delmål i utviklingsforløpet
 • Kostnader for utviklingsløpet
 • Kostnader for det etterfølgende innkjøpet
Oppdatert: 20. oktober 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord