Statens innkjøpssenter

Statens innkjøpssenter inngår og forvalter felles avtaler for statlige virksomheter. Fellesavtalene er obligatoriske for alle statlige forvaltningsorganer i sivil sektor.

Ny avtale for statens reiseaktivitet er klar

Om Statens innkjøpssenter

Statens innkjøpssenter blei etablert 1. januar 2016

Vi har til saman brei erfaring både frå privat og offentleg verksemd. Vi har kjernekompetanse innanfor marknads- og reknskapsanalyse, innkjøp og logistikk, leverandørutvikling, regelverket om offentlige anskaffingar, kategoristyring og avtaleforvaltning.

Målet og samfunnsoppdraget vårt er «å få omstilling til å skje, ved å inngå og forvalte statlege fellesavtalar for statlege forvaltningsorgan i sivil sektor». Slike fellesavtalar vil vere aktuelt for avtaleområde der varer og/eller tenester oppfyller tre krav:

  1. Stort volum, målt i kroner og/eller einingar
  2. Like brukarbehov, blant dei som omfattast av ordninga
  3. Generelle krav, med lite behov for individuell tilpassing

Statlege fellesavtalar skal skape ein enklare og effektiv innkjøpskvardag for statlege innkjøparar, avroparar og bestillarar, samt hauste verdiar i form av auka ressursmobilitet og auka handlefridom hjå den einskilde verksemda.

Gjennom auka digitalisering, regelverksetterleving, behovsdekking, konkurranse og effektivisert utnytting av skattebetalarane sine kroner, skal Difi/Statens innkjøpssenter, i samarbeid med statlege verksemder, støtte Regjeringa si satsing om «å fornye, forenkle og forbetre Noreg».

 

Aktuelt

Ny avtale for statens reiseaktivitet er klar

Statens innkjøpssenter har inngått ny avtale om reisebyråtjenester med Berg-Hansen Reisebureau og Egencia Norway AS, på vegne av totalt 178 ulike virksomheter. De to reisebyråene deler virksomhetene mellom seg.

Statens innkjøpssenter med internasjonalt besøk

Nylig arrangerte Statens innkjøpssenter nettverksmøte i Oslo for de europeiske CPBene. CPB er den engelske betegnelsen på et statlig innkjøpssenter og står for Central Purchasing Body.

Statlige fellesavtaler bidrar til god og sunn konkurranse

Innkjøpssamarbeid og store rammeavtaler debatteres i media med jevne mellomrom. I dette innlegget presenterer Statens innkjøpssenter hvordan vi konkret jobber med å sikre god og sunn konkurranse i markedene vi operer.

Difi har laget kategoristrategi for reiseområdet

De 190 virksomhetene i statlig sivil sektor reiser årlig for ca. 2,4 milliarder kroner. Statens innkjøpssenter ser at det er mulig å hente ut store gevinster når det gjelder kjøp av tjenestereiser.

Staten kan spare mange milliarder på felles innkjøp

Mandag ble den syvende avtalen om felles statlige innkjøp signert – denne gang for PC-skjermer. Ved å ha samlet innkjøp av standardprodukter som kulepenner, PC-er og mobiltelefoner kan staten potensielt spare 1,2 milliarder kroner på fire år. På sikt kan gevinstene bli enda større.

Staten har signert Norges største avtale om innkjøp av PC-er

En ny innkjøpsavtale som gjør at Staten vil kunne spare rundt 50 millioner kroner i året på felles innkjøp av PC-er ble signert i dag. Den samlede besparelsen på felles innkjøpsavtaler er med det oppe i omtrent 280 millioner i året.

Staten sparer stort på felles innkjøp

En ny innkjøpsavtale gjør at Staten vil kunne spare inntil 30 millioner i året på innkjøp av mobiltelefoner og nettbrett. Den samlede besparelsen på felles innkjøp er med det oppe i omtrent 230 millioner i året.

Kontakt

Få nyhetsbrev fra Statens innkjøpssenter