Innovasjonsprosess og kjøp av vare/tjeneste

Et innovasjonspartnerskap kombinerer utviklingsfasen og det senere kjøpet i en og samme kontrakt.

Når du skal i gang med et innovasjonspartnerskap gjennomfører du en konkurranse hvor du først velger leverandør(er). Deretter kan du inngå ett eller flere partnerskap med valgte leverandører. Innovasjonsprosessen skal være oppdelt i faser. For hver fase skal det være definert ett eller flere delmål.

Kontrakten bør ta høyde for at oppdragsgiver kan avslutte innovasjonspartnerskapet dersom leverandøren ikke oppnår delmålene, eller prosjektkostnadene ikke står i forhold til den endelige løsningen. Kritieriene og vilkårene for å oppnå et delmål må derfor være beskrevet i kontrakten.  

Om utviklingskostnadene underveis blir mye høyere enn forutsatt slik at verdien av den endelige løsningen ikke står i forhold til utviklingskostnadene, bør du avslutte innovasjonspartnerskapet så raskt som mulig.

I Difis avtale om innovasjonspartnerskap er fasene som følger:

  • Fase 1: Utvikling i form av delleveranser
  • Fase 2: Partners utrbeidelse og test av endelig prototype
  • Fase 3: Oppdragsgivers test og godkjenning av løsningen 

I et utviklingsprosjekt som følger standardkontrakten vil utviklingsløpet brytes ned i ulike delleveranser. Dette skal skje med utgangspunkt i behovsbeskrivelsen og Partners løsningsbeskrivelse.

Fase 1 har følgende trinn:

  1. Oppdragsgiver og Partner utarbeider en detaljplan for delleveransen, setter mål for delleveransen og avtaler hvordan det skal verifiseres at målene for delleveransen er oppfylt.
  2. Partner utvikler løsningsdesign i samarbeid med Oppdragsgiver
  3. Partner utvikler prototype
  4. Oppdragsgiver og Partner gjennomfører brukertesting eller verifiserer på annen måte at prototypen oppfyller delmålene for delprosessen.

Kontrakten legger opp til at utviklingstrinnene i fase 1 gjentas det antall ganger som er nødvendig for å komme frem til en løsning som tilfredsstiller behovsbeskrivelsen. Når målene for samtlige delleveranser er nådd, går prosjektet videre i fase 2 der Partner utarbeider en endelig prototype. Utviklingsprosjektet avsluttes med Oppdragsgivers akseptansetest i fase 3.

Innkjøp

Hvordan selve innkjøpet skal foretas er noe som avtales i forhandlingsfasen. Innkjøpet kan reguleres på flere måter og må fremgå av utlysningen. Det kan enten være som opsjon, kjøpsforpliktelse eller en blanding av disse. 

I et innovasjonspartnerskap kan oppdragsgiver kjøpe de utviklede varene, tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene når de:

  • oppfyller de avtalte ytelsesmålene og
  • ikke overstiger de avtalte maksimumskostnadene.    

Prissetting av utviklet løsning

Maksimumskostnadene setter rammene for endelig pris på den utviklede løsningen. Maksimumskostnadene kan defineres på forhånd av oppdragsgiver. Det er også mulig å be leverandørene om å angi nivå på maksimumskostnad i sitt tilbud. Hvis leverandørene definerer en maksimumskostnad bør dette inngå som et element i forhandlingene.

Siden det er slik at det ved inngåelsen av innovasjonspartnerskapet ofte ikke er kjent hva som skal utvikles, vil det i praksis være vanskelig å definere en pris på den endelige løsningen. Det er derfor mulig å definere den endelige kjøpsprisen etter gjennomført utvikling. En forutsetning for å definere endelig pris og prismodell etter utviklingsløpet, er at leverandørene ikke har konkurrert på endelig pris (dvs. endelig pris har ikke vært et tildelingskriterium). 

Oppdatert: 21. juni 2021

Fant du det du lette etter

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord