Dialogkonferanse: Sykkelprosjekt baner vei for fossil- og utslippsfrie byggeplasser

Kilde: Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune gjennomførte i høst en dialogkonferanse i forbindelse med anleggsprosjektet «Lisleby allé». Den 850 meter lange gang- og sykkelstien skal bane vei for fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser i Østfoldbyen.

Publisert: 15. okt 2019, Sist endret: 30. okt 2019

Målet til kommunen var å starte en dialog med bygg- og anleggsnæringen for å få gode innspill fra leverandørene før de innfører nye krav om fossilfrie og utslippfrie bygge- og anleggsplasser. Både offentlige og private aktører som entreprenører, maskinutleiere og konsulenter deltok.

Under gruppearbeid skulle deltagerne fylle ut skjemaer med mulige barrierer og løsninger angående kontraktskrav for anleggsmaskiner og kjøretøy, for oppvarming, samt tildelingskriterier for utslippsfrie maskiner, transport av masser, avfall, og øvrig transport.

Dialogkonferanse utslippsfri byggeplass Fredrikstad
 
 

Flere utrykte at det kan være en risiko med manglende tilgjengelighet på biodrivstoff og på utslippsfrie maskiner. Dette gjelder særlig for lokale entreprenører som ikke har samme mulighet til å bytte ut maskinparken som de store entreprenørene. Derfor er det viktig at kommunene viser til en realistisk fremdriftsplan, og at de oppfordrer utleiemarkedet til å investere slik at entreprenører kan leie nye maskiner og utstyr.

Et utleiefirma pekte på at forhåndsplanlegging og utlysning av kommunens kommende bygge- og anleggsprosjekter er avgjørende for å sikre tilgangen på utslippsfrie maskiner.

For å få et bilde av dagens status viste Klima Østfold en oversikt over hva som allerede finnes på markedet av fossilfrie og utslippsfrie maskiner.

Dialogkonferansen var knyttet opp mot kommunens klimaplan, og målsetningene i Bypakke Nedre Glomma.

– I vår nye klimaplan har vi som utgangspunkt at klimagassutslippet skal være redusert minst med 60 % sammenlignet med 2016 nivået innen 2030. Det er et veldig ambisiøst mål, sa Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård da han åpnet dialogkonferansen den 28. august.

Den nye klimaplanen kommer med et eget klimabudsjett som gjør at kommunen har mulighet til å investere i nye innovative klimavennlige løsninger, spesielt for det kommunale veinettet.

Kommunen er forberedt å ta en del merkostnader for å oppnå utslippsreduksjonen. Ordføreren forklarte at selv om det vil koste penger å investere i nye maskiner, vil dette gi entreprenørene posisjonsfortrinn for de store utbyggingsprosjektene som skal skje i Fredrikstad de neste årene.

 

 

Kontakt