NAV krever klimavennlig transport ved anskaffelse av hjelpemidler (2018)

Kilde: NAV og Difi (DFØ)

Beskrivelse av prosessen og mulige effekter av ny en rammeavtale for transport av hjelpemidler mellom hjelpemiddelsentralene i Norge.

Publisert: 16. Mai 2019, Sist endret: 18. Jan 2021

Tittel inn her

NAV utlyste en åpen anbudskonferanse våren/sommeren 2018. Bakgrunnen var at rammeavtalen for transport av hjelpemidler mellom de 18 NAV hjelpemiddelsentralene utløp i 2018.

Målet med anskaffelsen var å inngå landsdekkende, fireårig rammeavtale for transport av hjelpemidler mellom de 18 hjelpemiddelsentralene i Norge. Kontraktsverdien var anslått til ca. 11 mill. årlig.

Beskrivelse av nåsituasjon

Hjelpemidlene som skal transporteres er ulike i art, volum og vekt. Eksempler på hvilke typer hjelpemidler som skal transporteres er rullestol, rullator, madrass, ulikt tilbehør, sykler og lignende. Det er behov for transport av hjelpemidler uten sentral rammeavtale, fra leverandører til alle de 18 hjelpemiddelsentralene.

Utforming av konkurransegrunnlaget

NAV satt på et godt datagrunnlag for hvordan denne logistikken ble løst i perioden 2014-19 og dette bidro til at konkurransegrunnlaget kunne utformes slik at tilbyderne fikk god innsikt i hva som skulle leveres.

I tildelingskriteriene i konkurransen var pris vektet 40 %, kvalitet 30 % og miljø 30 %. Det var ønskelig at logistikkløsningen skulle ha lav klima- og miljøbelastning. Leverandøren skulle blant annet levere en løsningsbeskrivelse med plan og tiltak for å optimalisere logistikkløsningen i løpet av kontraktsperioden.

Valg av løsning

Det ble inngått en avtale med PostNord i nov. 2018 i sterk konkurranse med fire andre store aktører i bransjen.

I forkant av tildelingen var det god dialog med leverandørmarkedet og konkurransegrunnlaget ble sendt på høring hos de aktuelle aktørene.

Oppstart av kontrakten vil være primo 2019 og det vil bli spennende å følge kontrakten for å måle om effekter og målsetninger blir nådd i løpet av kontraktsperioden, som er på fire år.

Difi ville følge dette arbeidet og på bakgrunn av denne erfaringen muligens utarbeide veiledninger på anskaffelser av logistikkløsninger.

Effekter (kroner, kvalitet og miljø)

Tiltak i 1018
Ny logistikk-leverandør

Effekter*
 

Kommentar
 
KronerCa. 3,3 mill. kr.Estimert gevinst ut fra beste anbud, er avhengig av samme transportbehov som i tidligere år
Kvalitet+/-0Tilsvarende som tidligere løsning (leveringsdager på godset)
Miljø og klimaCa. 100 tonn CO2Estimert gevinst ut fra beste anbud, er avhengig av samme transportbehov som i tidligere år

Overføringsverdi
(lav=1, middels=2, stor=3)

2,5Stor overføringsverdi/potensiale hvis metodikken fungerer,så kan dette benyttes på tilsvarende kjøp av logistikkløsninger. Det krever nøye oppfølging for å verifisere at metodikken fungerer og er hensiktsmessig

*For å beregne effekter er det gjort enkelte forutsetninger hvor disse er beskrevet under kommentarer. Effektene vil bli målt fortløpende og tall kan bli justert ut fra ny kunnskap/tallgrunnlag.

Kontakt