Utslippsfri byggeplass - eksempler på krav og tildelingskriterier

Kilde: Oslo kommune Omsorgsbygg

Eksempler på krav som tar for seg steg og aktiviteter inne på en utslippsfri byggeplass, samt tildelingskriterier som premierer utslippsfrie løsninger.

Publisert: 07. des 2017, Sist endret: 05. Jan 2021

På hver enkel byggeplass finnes minimumskrav du kan stille i kravspesifikasjonen, som er felles for de fleste kommunale etater i Oslo.

Anleggsmaskiner

  • Byggeplassen skal være fossilfri. Alle maskiner som kan gå på el/batteri skal gå på el/batteri. Alle dieseldrevne maskiner skal bruke 2. generasjons biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde ihht EUs fornybardirektiv. Drivstoffet skal tilfredsstille EN15940.

Tørkingsprosess/ oppvarming

  • Det skal være en styrt tørkeprosess. Det skal brukes væskebårent distribusjonssystem for varmen. Løsninger som tilfører fukt til bygget skal unngås. Ved støping av betong vinterstid og behov for oppvarming for herding skal varmerør for væskebåren varme støpes inn og brukes til herding og uttørking.

Belysning og tårnkran

  • Belysning på byggeplassen skal være energieffektiv og styrt for å unngå belysning når det ikke foregår arbeid
  • Bruk av elektrisk tårnkran:
    Det skal benyttes elektrisk tårnkran fremfor dieseldrevet mobilkran.

Isolasjon av brakkeriggen

  • Brakkeringen skal være godt isolert på nivå med krav i TEK 10. Brakkeriggen skal ha system for senking av temperatur om natten og i helger og ferier.

Tildelingskriterie

I tildelingskriteriene kan du vektlegge forhold som går ut over minimumskravene i kravspesifikasjonen. På denne måten kan du oppmuntre tilbyder til å komme med innovative løsninger.

I eksempler under har Omsorgsbygg brukt "Oppdragsforståelse" for å oppnå reduksjon av miljøbelastninger og klimautslipp i byggefasen.

Utdrag av tildelingskriterier

Oppdragsforståelse

35 %

Leverandørens beskrivelse av oppdragsforståelsen hvor det redegjøres for hvordan følgende tenkes løst:

A. Strategier og konkrete tiltak for å (maks 4 sider):

a. Utnytte bruken av tre til å redusere byggetid, og hvordan håndtere fukt i byggeperioden.

b. Redusere transport til og fra byggeplass

c. Redusere belastning for naboer under riving og bygging

d. Redusere klimagassutslipp og lokale utslipp fra byggeplass

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*