Kontraktstrategi for bygg og anlegg

Kilde: Digitaliseringsdirektoratet

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en betaversjon av kontrakstrategimal for bygg og anlegg.

Publisert: 01. Mar 2018, Sist endret: 25. Mar 2020

Kontraktstrategi  

En kontraktstrategi er en helhetlig plan for hvordan en konkret anskaffelse skal gjennomføres og evalueres. Strategien er et beslutnings- og styringsdokument i forberedelsene av en bygg- og anleggsanskaffelse, etter at behovet er definert. Den skal kunne bidra til at offentlige byggherrer når sine mål for prosjektets kvaliteter, fremdrift og økonomi. Dokumentet er utviklet for offentlige byggherrer som ikke har lignende styringsdokumenter eller kontrollmekanismer på plass og for andre som ønsker veiledning. 

Kommuner og fylkeskommuner investerer hvert år milliarder i utvikling, rehabilitering og nybygging av bygninger og anlegg. God prosjektgjennomføring krever planlegging og veilederen gir nyttige innspill til å kunne treffe riktige anskaffelsesstrategiske og kontraktsmessige valg tilpasset kompleksiteten i det aktuelle bygge- og anleggsprosjektet.

Footer inn her

Malen omfatter både selve entreprisen for bygget/anlegget og understøttende prosesser (rådgivningstjenester med mer). Den omfatter viktige temaer som ivaretakelse av miljø, kostnader i et livsløpsperspektiv (LCC), innovasjon og samfunnsansvar. 
Veilederen loser deg gjennom viktige anskaffelses- og kontraktsmessige strategiske valg som: 

 • Sette mål og formål for prosjektet 
 • Bakenforliggende behovsvurdering og forholdet til oppdragsgivers overordnede anskaffelsesstrategi  
 • Økonomisk effekt og avdekke eventuelle avhengigheter til andre kontrakter 
 • Prosjektets framdrift og leveransefrister
 • Ivareta at deltakende ressurser har nødvendig kompetanse og kapasitet til å levere på planlagte prosjektaktiviteter 
 • Vurdering av markedssituasjonen og dialog med markedet 
 • Kontrakter med riktig omfang, lengde og risikoallokering mellom partene 
 • Valg av gjennomføringsmodell og vederlagsmodell 
 • Valg av anskaffelsesprosedyre, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 
 • Analyse av risikoer og kritiske suksessfaktorer

Footer inn her

  Utfylling av malen tilpasses prosjektet størrelse og kjennetegn. Der punkter omtalt i denne malen ikke passer med prosjektet slettes punktene fra den utfylte versjonen. Det må forventes at du må gå litt frem og tilbake mellom aktivitetene, utfyllingen vil vanligvis ikke være helt i tråd med malens oppbygning. 

  Malen er en betaversjon. Har du lyst til å være med å forbedre malen gjennom å bruke ditt prosjekt som pilot - ta kontakt på post(a)digdir.no for å høre hvordan vi kan bidra

  Footer inn her

  Hjelp oss å lage bedre nettsider

  Fant du det du lette etter?

  Hjelp oss å lage bedre nettsider
  *