Statlege verksemder omfatta av innkjøpsordninga

Liste over alle statlege verksemder som er omfatta av den obligatoriske innkjøpsordninga til Statens innkjøpssenter per 1. januar 2018.

Publisert: 05. des 2017, Sist endra: 28. jun 2021

Statlege forvaltningsorgan i sivil sektor er obligatorisk omfatta av innkjøpsordninga.

Unntatt frå denne regelen er verksemder omfatta av regelverket for offentlege anskaffingar, men som opererer i konkurranse med private kommersielle aktørar. Desse kan ikkje ta del i statleg innkjøpssamordning fordi det kan gi verksemda urettmessige fordelar som blir ramma av forbodet om offentleg støtte.

Ta kontakt på e-post til statens.innkjopssenter@dfo.no (Fra og med 1. september statens.innkjopssenter@dfo.no) ved feil eller manglar i lista.

Verksemdsnamnorganisasjonsnummer
Arbeids- og sosialdepartementet983887457
Arbeids- og velferdsetaten889640782
Arbeidsretten971525681
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo971526378
Arkivverket961181399
Artsdatabanken919666102
Barne- og likestillingsdepartementet972417793
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet986128433
Barneombudet971527765
Bioteknologirådet980633446
Brønnøysundregisterene974760673
Dagligvaretilsynet925775908
Datatilsynet974761467
De nasjonale forskningsetiske komiteene999148603
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino971578807
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)974761424
Direktoratet for arbeidstilsynet974761211
Direktoratet for byggkvalitet974760223
Direktoratet for E-helse915933149
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku)986339523
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir)991825827
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit)919477822
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard974760282
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)974760983
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet867668292
Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORAD971277882
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)986252932
Diskrimineringsnemnda988681954
Distriktssenteret992375434
Domstolene i Norge984195796
Eksportfinansiering Norge (Eksfin)926718304
Finansdepartementet972417807
Finanstilsynet840747972
Fiskeridirektoratet971203420
Folkehelseinstituttet983744516
Forbrukertilsynet974761335
Forbrukerrådet871033382
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)989628011
Forsvarets forskningsinstitutt970963340
Forsvarsbygg975950662
Forsvarsdepartementet972417823
Forsvarsmateriell916075855
Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond982907853
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker995710757
Generaladvokatembetet971527072
Havforskningsinstituttet971349077
Helfo986965610
Helse- og omsorgsdepartementet983887406
Helsedirekotratet983544622
Hovedredningssentralen Nord-Norge971390425
Hovedredningssentralen Sør-Norge971513756
Husbanken942114184
Husleietvistutvalget982965691
Høgskolen i Innlandet918108467
Høgskolen i Molde971555483
Høgskolen i Østfold971567376
Høgskulen i Volda974809672
Høgskulen på Vestlandet917641404
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)987879696
Internasjonalt reindriftssenter988820016
Jernbanedirektoratet916810962
Justervesenet874761192
Justis- og beredskapsdepartementet972417831
Klagenemnda for industrielle rettigheter999205437
Klagenemndssekretariatet918195548
Klima- og miljødepartementet972417882
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker985847215
Kommunal- og moderniseringsdepartementet972417858
Kompetanse Norge974788985
Konkurransetilsynet974761246
Kontoret for voldsoffererstatning986187243
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)911830868
Kulturdepartementet972417866
Kulturtanken - den kulturelle skolesekken Norge974761114
Kunnskapsdepartementet872417842
Kunst i offentlige rom974778998
Kunsthøgskolen i Oslo977027233
Kystverket874783242
Landbruks- og matdepartementet972417874
Landbruksdirektoratet981544315
Likestillings- og diskrimineringsombudet988681873
Lotteri- og stiftelsestilsynet982391490
Luftfartstilsynet981105516
Mattilsynet985399077
Medietilsynet974760886
Meteorologisk institutt971274042
Miljødirektoratet999601391
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet974446871
Nasjonal sikkerhetsmyndighet985165262
Nasjonalbiblioteket976029100
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten984936966
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)985042667
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider938966397
Nord universitet970940243
Norec981965132
Norges forskningsråd970141669
Norges geologiske undersøkelse970188290
Norges Handelshøyskole974789523
Norges idrettshøgskole971526033
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 969159570
Norges musikkhøgskole974761106
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)974767880
Norges vassdrags- og energidirektorat970205039
Norsk Akkreditering986028307
Norsk filminstitutt892211442
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)988983837
Norsk Kulturminnefond985980101
Norsk kulturråd971527412
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek970145567
Norsk Nukleær Dekommisjonering920 440 754
Norsk pasientskadeerstatning984936923
Norsk Polarinstitutt971022264
Norsk Romsenter886028482
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)970955992
Nærings- og fiskeridepartementet912660680
Olje- og energidepartementet977161630
Oljedirektoratet870917732
OsloMet - storbyuniversitetet 997058925
Patentstyret971526157
Pensjonstrygden for sjømenn940415683
Petroleumstilsynet986174613
Politi- og lensmannsetaten915429785
Regelrådet916195613
Regjeringsadvokaten974761378
Riksadvokatembetet971524758
Riksantikvaren974760819
Riksmekleren971524626
Riksteateret974907550
Sørsamisk Kunnskapspark974764814
Samferdselsdepartementet972417904
Samisk høgskole971519363
Sekretariatet for konfliktrådene986074465
Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukertvistutvalget985211132
Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning986339523
Senter for oljevern og marint miljø820327462
Sivil klareringsmyndighet 918929673
Sjøfartsdirektoratet974761262
Skatteetaten974761076
Spesialenheten for politisaker987248890
Språkrådet971527404
Statens arbeidsmiljøinstitutt874761222
Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (VEA)870961642
Statens havarikommisjon 881143712
Statens helsetilsyn974761394
Statens jernbanetilsyn979363974
Statens kartverk971040238
Statens legemiddelverk974761122
Statens lånekasse for utdanning960885406
Statens pensjonskasse forvaltningsbedrift982583462
Statens sivilrettsforvaltning986186999
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet867668292
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten921018924
Statens vegvesen971032081
Statistisk sentralbyrå971526920
Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem)998554640
Statsbygg971278374
Statsforvalteren fellestjenester921540167 
Statsforvalteren i Agder974762994
Statsforvalteren i Innlandet974761645
Statsforvalteren i Møre og Romsdal974764067
Statsforvalteren i Nordland974764687
Statsforvalteren i Oslo og Viken974761319
Statsforvalteren i Rogaland974763230
Statsforvalteren i Troms og Finnmark967311014
Statsforvalteren i Trøndelag974764350
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark974762501
Statsforvalteren i Vestland 974760665
Statsministerens kontor972417777
Sysselmannen på Svalbard971456523
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet914459265
Tolletaten880455702
Trygderetten974761084
Universitetet i Agder970546200
Universitetet i Bergen874789542
Universitetet i Oslo971035854
Universitetet i Stavanger971564679
Universitetet i Sørøst-Norge911770709
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet970422528
Utdanningsdirektoratet970018131
Utenriksdepartementet972417920
Utlendingsdirektoratet974760746
Utlendingsnemnda982019095
Valgdirektoratet916132727
Vegtilsynet917928010
Veterinærinstituttet970955623

Følgjande verksemder har på frivillig grunnlag sluttet seg til innkjøpssamordninga:

VerksemdsnamnOrganisasjonsnummer
Stortinget971524960
Longyearbyen lokalstyre984047851
Den norske opera og ballett920201598
Forsvaret986105174
Samediggi, Sametinget974760347
Norsk Helsenett SF994598759
Norske Tog AS917445060

Forsvaret sine militære einingar, attåt særlovselskap som helseføretak og helseregionar kan også slutte seg til frivillig.

Kommunal sektor er ikkje omfatta av ordninga og kan heller ikkje delta i ordninga frivillig.

Sharethis

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*