Spesielle kontraktsbestemmelser bygg og anlegg

Det er anbefalt å bruke kontraktene fra Norsk standard slik de er utgitt. Offentlige oppdragsgivere må imidlertid gjøre noen mindre endringer og tillegg i bygge- og anleggskontrakter.

Publisert: 02. sep 2013, Sist endret: 18. des 2018

Noen endringer er lovpålagte, som bestemmelsene om sosial dumping eller lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Andre endringer er anbefalte, som forhold rundt sikkerhet og forsikring, og krav til at leverandørene er tilknyttet lærlingordninger.

Footer inn her

Lønns- og arbeidsvilkår

Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer er pålagt å forebygge sosial dumping ved å ta inn krav om lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter. Kontraktsvilkårene må tilfredsstille bestemmelsene i «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter». På temasidene om arbeidslivskriminalitet finner du mer informasjon om hvordan du kan ivareta forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og motvirke sosial dumping.

Denne informasjonen er uavhengig av bransje, og kan derfor benyttes når du skal kjøpe inn bygg og anlegg. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder for anskaffelser over 1,3 millioner NOK eksl. mva (statlig virksomhet) og 2 millioner NOK eksl. mva (kommunal virksomhet eller offentligrettslig organ).

Forskriftens pålegg gjør at følgende tre elementer må reguleres i kontrakten:

  1. Kontrakten må stille krav til at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med § 5 i forskriften.
  2. Kontrakten må sikre at den offentlige oppdragsgiveren har rett til å få dokumentert at krav til lønns- og arbeidsvilkår oppfylles hos leverandør og eventuelle underleverandører.
  3. Kontrakten må sikre at den offentlige oppdragsgiveren har rett til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom leverandør/ underleverandør ikke etterlever kravene.

I tillegg gir forskriften den offentlige oppdragsgiver en plikt til å gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 

Footer inn her

For å oppfylle kravet i forskriften kan byggherren for eksempel benytte følgende bestemmelser i kontraktene:

På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale

Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmengjorte tariffavtalen.

Med lønns og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren og deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll.

På områder uten allmenngjort tariffavtaler

Leverandøren og deres underleverandører plikter å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av gjeldene landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.

Med lønns- og arbeidsforhold menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.

Leverandøren og deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale de legger til grunn ovenfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen ved kontroll.

For begge tilfellene

Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren dokumenterer hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har. Oppdragsgiver har rett til innsyn i relevante dokumenter, og har rett til å foreta andre undersøkelser som gjør det mulig å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med underleverandører, og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å påse at plikten overholdes.

For å sikre at den offentlige oppdragsgiveren har rett til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, kan man for eksempel ta inn en bestemmelse om at dagbøter skal løpe frem til leverandøren har gitt informasjon om hvilke lønns- og arbeidsvilkår de ansatte har, og frem til leverandøren har fremlagt dokumentasjon på at de ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til kontraktens krav. Oppdragsgiveren må imidlertid vurdere om annen type sanksjon passer bedre for den aktuelle tjenesten kontrakten omhandler.

Forskriften pålegger videre oppdragsgiveren en plikt til å informere om disse kontraktsvilkårene i konkurransegrunnlaget eller i kunngjøringen. Dette kan formulere slik:

Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår etter regelen i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Anskaffelser under verdigrensene

Selv om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår for offentlige kontrakter ikke får anvendelse under verdigrensene, gjelder allmenngjøringsforskriftene og tilhørende forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett uavhengig av verdi for anskaffelsen. Skal du gjøre en anskaffelse under verdigrensene, les mer om påseplikten etter allmenngjøringsloven under «hva sier regelverket».

Lærlingordninger

Byggherren kan stille krav om at norske leverandører er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Nedenfor følger et forslag til kontraktsbestemmelse om krav til lærlingordning:

Krav om tilknytning til offentlig godkjent lærlingordning

Det kreves at leverandører som er etablert i Norge er tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Leverandøren skal senest ved kontraktsignering fremlegge dokumentasjon på at bedriften er en offentlig godkjent lærebedrift. Bedriften skal i hele kontraktsperioden på forespørsel fremlegge dokumentasjon som viser at kravet er oppfylt.

Seriøsitetsbestemmelser for bygg- og anleggskontrakter

Difi har sammen med BNL, Fellesforbundet og KS utarbeidet spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter. Disse er et tillegg til Norsk Standard, og skal brukes i sin helhet som et vedlegg til kontrakten.

Bestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, HMS-kort, pliktig medlemskap i StartBank eller tilsvarende leverandørregister og begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører.

Du kan lese mer om seriøsitetsbestemmelsene her, og selve bestemmelsene finner du under «Kontrakter og avtaler». 

Sikkerhetsstillelse og forsikring

Standardkontraktene er fremforhandlet av representanter for kontraktspartene og inneholder en balansert ansvars- og risikofordeling. Standardkontraktene inneholder likevel enkelte bestemmelser som bør endres for en offentlig byggherre:

Standardene krever at både byggherren og leverandøren stiller sikkerhet. Dette er upraktisk for offentlige byggherrer, ettersom disse er selvassurandører. Her bør offentlige byggherrer gjøre avvik fra standarden ved å erstatte den aktuelle bestemmelsen med følgende kontraktsbestemmelse:

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

Footer inn her

Standardene krever forsikring fra både byggherren og leverandøren. Her bør offentlige byggherrer gjøre avvik fra standarden ved å erstatte den aktuelle bestemmelsen med denne kontraktsbestemmelsen:

Byggherren tegner ikke forsikring.

Footer inn her

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*